Search form

AR LUKA 18

Ár ꞌbede nꞌar ꞌranxu ne nꞌar tsꞌonza̱ya̱

1Ar Hesu bi xipa nꞌar ꞌbede yá ma̱xte, mi honi nda böꞌu̱, mahyoni hinge nda ntsa̱ya̱, ne hinda za̱ꞌu̱ nda ꞌya̱pa Jö.

2Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Mi ꞌbu̱ nꞌar nza̱ya̱ ha nꞌar hnini, himi tsupa Jö, ne himi japamasu nöꞌö nda mönga ya jöꞌi.

3Ka mi ꞌbu̱hnu̱ har hniniꞌö nꞌar ꞌranxu nꞌehe. Xa mi doni mi kꞌöꞌsa ar nza̱ya̱, ne mi embabi: ꞌYo̱tka ar tsꞌu̱tꞌwi, ñöngagi hinte da jakagi ma ñꞌu̱niꞌbe.

4Bi tho ꞌra ya pa nunar nza̱ya̱nu̱ himbi ne bi ꞌyo̱tꞌwa ar tsꞌu̱tꞌwi. Ne nꞌa mbi bense̱, bi ꞌñenö: Nuga hindi tsupa Jö, ne hindi japamasu nöꞌö mönga ya jöꞌi.

5Mödi njapꞌu̱, nunar ꞌranxunu̱ xa tso̱tka ma mu̱i. Jange ma ga o̱tꞌwa ar tsꞌu̱tꞌwi, xiꞌmu̱ hyaxtho da ehe, ne da ꞌbe̱tka ma tse̱ti.

6Nuꞌmú̱ ar tsi Hmu Hesu bi ꞌñenö:

—ꞌYo̱hu̱ nöꞌö bi mönga ar tsꞌonza̱ya̱.

7Xi Jö, hage hinda ꞌyo̱tꞌwa ar tsꞌu̱tꞌwi nuꞌu̱ togo xi hwahni, gehyu̱ parxui a̱pabi. Hage hinge ngutꞌa da ma̱tsꞌi.

8Di xiꞌahu̱ hö, dama da ꞌyo̱tꞌwa ar tsꞌu̱tꞌwi. Ha nu xta penga Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, hage da dinga nꞌa togo di ñꞌemu̱i.

Ár ꞌbede nꞌar de̱ngaꞌbe̱pate ne nꞌar njotbojö

9Ar Hesu bi mönga manꞌar ꞌbede, mi xipa nuꞌu̱ mi beñꞌu̱ ma ya hogajöꞌi ne himi numañho yá ñꞌohu̱. Bi ꞌñemba njawa:

10—Yoho ya ñꞌo̱ho̱ bi ma ba a̱pa Jö har dönganijö, nꞌa mar de̱ngaꞌbe̱pate, ha nöꞌö manꞌa mar njotbojö.

11Nu ar de̱ngaꞌbe̱pate mi ꞌba̱i mi a̱pase̱ Jö, ne mi enö njawa: Ma tsi Dadaꞌi, di jamödi ngetho nuga hindi ñhe̱ꞌbe nu maꞌra ya jöꞌi, ya bë, ya tsꞌomꞌu̱i, ya zinga ꞌbe̱hñö, ne hindi hñöxkagi nunar njotbojö ꞌba̱hnu̱.

12Nuga ta̱tꞌa hñöto di bë yoꞌgi, ne di ꞌraꞌa ár ꞌre̱tꞌa xe̱ni ma nthöhö.

13Ha nöꞌö ar njotbojö mi ꞌba̱ta yapꞌu̱, himi ne nda gu̱xhmö ár da̱ mhetsꞌi. Xa mi etꞌa ár mu̱i mi a̱pa Jö, mi enö: Ma tsi Dadaꞌi, hwëgagi, dar ꞌyo̱tꞌatsꞌoki.

14Jange bi ꞌñenga ar Hesu:

—Di xiꞌahu̱, nöꞌö ar njotbojö bi zu̱ ár mpumbate yá tsꞌoki, ne bi menga ár ngu mi nhu hinte ma tsꞌoki mi tu. Ha nunar de̱ngaꞌbe̱pate himbi zu̱ ar mpumbate. Ngetho nöꞌö togo da ñꞌexase̱, ma da mꞌe̱twa ár tsa̱. Ha nöꞌö togo hinda ñꞌetsꞌi, mꞌe̱fa da tꞌeꞌspa ár nsu.

Ar Hesu bi jöpa ya tsi bötsi

(Mt. 19:13‑15; Mr. 10:13‑16)

15Ba tsꞌimpa ya tsi bötsi ar Hesu nda hñuꞌspa yá ꞌye̱ ne nda jöpabiꞌu̱. Ha nu mi hyanda yá ma̱xte, bi zu̱i nuꞌu̱ togo mi tsihi.

16Ha nunar Hesu bi matꞌa ya bötsi nda watꞌi, ne bi ꞌñenö:

—Hye̱hu̱ ya tsi bötsi da e da zu̱kagi, yo gi hökwabihu̱. Ngetho gatho nuꞌu̱ ꞌbu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ñhe̱hwi nꞌar tsi bötsi.

17Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo hinda hñömba ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ngu nꞌar tsi bötsi, hinda ma da yu̱tnu̱.

Nꞌar ñꞌo̱ho̱ xa mi the̱ yá ñho bi ñöwi ar Hesu

(Mt. 19:16‑30; Mr. 10:17‑31)

18Nꞌar ndö bi ꞌya̱mbabi ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:

—Hoga Utate, te ga pe̱fi ne da tꞌaka ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

19Ha nu ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Yoꞌö gi engagi dar hogajöꞌi. Ho̱nse̱ Jö go ar hogajöꞌiꞌö.

20Gi pötwa yá ꞌbe̱pate Jö: Yo gi tsimba ár nthöti ri ñꞌohu̱, yo gi ñhote, yo gi mpë, yo gi ju̱xa ya nhemhñö, ꞌñeꞌspa ár nsu ri dada ne ri nönö.

21Nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ bi ꞌñenö:

—Gatho xta o̱tyu̱ ndi bötsitho.

22Ha nu mi ꞌyo̱ ar Hesu njapꞌu̱, bi ꞌñembabi:

—ꞌBe̱ta nꞌa te gi pe̱fi. Di ma ba pa̱ gatho nöꞌö gi pe̱tsꞌi, ne hyembabi ya hyoya. Njapꞌu̱ gi pe̱ꞌsa ri ñhonu̱ mañö mhetsꞌi. Ne ba e gi te̱ngagi.

23Núꞌmu̱ mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ nöꞌö ar ndöꞌö, xa bi du ár mu̱i, ngetho mi the̱ nze̱ye̱ yá ñho.

24Nu mi hyanda ar Hesu xa xki du ár mu̱i, bi ꞌñenö:

—Xa xi ñhembi da yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwi Jö nꞌar jöꞌi hinte kꞌatꞌi.

25Xi ñhembi da tho nꞌar döta me̱ti hár gu nꞌar ꞌyomhni, ha töte ár ñhembi da yu̱tꞌa nꞌa hinte kꞌatꞌi hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

26Ha nuꞌu̱ togo bi ꞌyo̱de mi mönga njapꞌu̱, bi ꞌñenö:

—Nuꞌmu̱ njapꞌu̱, togo da za̱ da mpo̱ho̱ ꞌmu̱.

27Nu ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nöꞌö hingi tsa̱ da ꞌyo̱tꞌa ya jöꞌi, Jö hinter ñhembibi da ꞌyo̱tꞌö.

28Ar Pedro bi ꞌñembabi:

—Nuje xta tsohe gatho nöꞌö ndi pe̱ꞌshmöhe ne xta te̱ñꞌahe.

29Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo xi zopꞌu̱ ár ngu, ár dada, ár nönö, ár ku, ár ꞌbe̱hñö, wa yá bötsi, ngetho xi hñömba ár tsꞌu̱tꞌwi Jö,

30ma da thuꞌspabi ár nze̱ye̱ nöꞌö da hñöngwa nuya payu̱, ne mꞌe̱fa ma da hñönga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

Ar Hesu bi mengi bi mö ma nda tho

(Mt. 20:17‑19; Mr. 10:32‑34)

31Ar Hesu bi ꞌweka nꞌampꞌu̱ nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte, ne bi ꞌñembabi:

—Nupya gar möhö Herusalen, habu̱ ma da tho gatho ngu xi ꞌyotꞌa yá mꞌe̱hni Jö, bi möñꞌu̱ te gatho nda tꞌo̱tꞌwa Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

32Ma da tꞌe̱ntꞌwa yá ꞌye̱ ya jöꞌi nuꞌu̱ hingyá xodyo. Ha nuꞌu̱ ma da zani, te gatho da tho̱tsꞌe, ne ma da tsꞌotsꞌi.

33Xa ma da nꞌwe̱tꞌi, nepꞌu̱ da tho. Ne ár hñupa ma da mengi da nte manꞌagi.

34Ha nuyá ma̱xte himi tso yá mfeni nöꞌö mi xipa ar Hesu, ne himi tsa̱ nda böꞌu̱ te ndi bo̱nga nöꞌö mi möñꞌö.

Nꞌar goda̱ me Heriko bi tsa̱ bi hyandi

(Mt. 20:29‑34; Mr. 10:46‑52)

35Nu mi zo̱nga ar Hesu hár ñu̱tꞌi ar hnini Heriko, ka bi nthe̱winu̱ nꞌar tsi goda̱ mi huhnu̱ har ꞌñu, mi pe̱ti.

36Ha nu mi ꞌyo̱de mi thohnu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi, bi ñꞌa̱ni teme mi thohnu̱.

37Ne bi nsipabi mi thohnu̱ ar Hesu me Nasare.

38Bi mafi ntsꞌe̱di ne bi ꞌñenö:

—Nuꞌge Hesu, ár Tꞌu̱ꞌi ar ndö Dabi, pe̱ꞌska ar nhwëki.

39Nuya jöꞌi mi ꞌbe̱tꞌo mi tsu̱i, ne mi xipabi nda ñhe. Ha nöꞌö xa mi umba ár mu̱i mi mafi mi enö:

—Ár Tꞌu̱ꞌi ar Dabi, hwëgagi.

40Nuꞌmú̱ ar Hesu bi mꞌa̱i, ne bi me̱hna togo nda tsihi. Mi zo̱nga habu̱ mi ꞌba̱ꞌö, bi ꞌya̱ni,

41ne bi ꞌñembabi:

—Te gi ne ga jaꞌaꞌi.

Ha nu ar goda̱ bi dödi:

—Ma tsi Hmuꞌi, di ne da xo ma da̱.

42Ne ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nupya dá njapꞌu̱ ngu gi ne. Ga ñꞌemu̱i, jange xka hñöni.

43Nuꞌmú̱ ar goda̱ bi za̱ bi hyandi, ne bi de̱nga ar Hesu, mi umba njamödi Jö. Ne gatho nuꞌu̱ ya jöꞌi bi hyandi, mi nsunda Jö nꞌehe.