Search form

AR LUKA 19

Ar Hesu ne ar Sakeo

1Nu mi zo̱nga ar Hesu har hnini Heriko, bi thota madeda ar hnini.

2Ka mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ hinte mi kꞌatꞌi, már ndö ya njotbojö.

3Xa mi ne nda hyanda ar Hesu, ne himi tsa̱, ngetho xki gotꞌatho nze̱ye̱ ya jöꞌi, ne nöꞌö himar ñhetsꞌi.

4Jange bi mꞌe̱tꞌo, ne bi bo̱xa ha nꞌar za habu̱ ma nda tho ar Hesu, ne njapꞌu̱ nda tsa̱ nda hyandi.

5Nu mi thopꞌu̱ ar Hesu habu̱ mi to̱ge, bi no̱tsꞌe ne bi ꞌñembabi:

—Sakeo, ngutꞌa ba köi, ngetho mahyoni ga oxa ar pania ha ri ngu.

6Nöꞌö dama bi göi, ne xa mi johya bi zixa ar Hesu hár ngu.

7Nuya jöꞌi mi hyandi xa bi nthente, mi nöñꞌu̱ ar Hesu xki yu̱tꞌa hár ngu nꞌar tsꞌokte.

8Nunar Sakeo bi mꞌa̱i, ne bi ꞌñemba ar Hesu:

—Ma tsi Hmuꞌi, ma ga hemba ya hyoya made nuya ñho di pe̱tsꞌi, ha nuꞌmu̱ togo xta pëpa nꞌa, ga koꞌspa goho.

9Ha nu ar Hesu bi ꞌñenö:

—Ár pania xi zo̱ ar mpo̱ho̱ har ngunu̱, ngetho nunu̱ ár ma̱ngaꞌbe̱to ar Abra nꞌehe.

10Nöꞌö Togo bi Njöꞌi, ba e da hyoni ne da po̱ho̱ nuꞌu̱ togo xi mꞌe̱di.

Ár ꞌbede ꞌre̱tꞌa ya bojö

11Ya jöꞌi mi o̱xa nöꞌö mi mönga ar Hesu. Ne nöꞌö bi xipa nꞌar ꞌbede, ngetho ꞌbu̱tho nda zo̱nga Herusalen, ne nuya jöꞌi mi hu yá mu̱i ma nda nheki nꞌagitho ár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

12Jange ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Mi ꞌbu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ már mëni nꞌar ndö. Bi ma ha nꞌar ha̱i yapꞌu̱, ma nda tꞌetsꞌi ngu ar ndö hár ha̱ise̱, ne mꞌe̱fa nda pengi.

13Ha mꞌe̱tꞌo, bi zohna ꞌre̱tꞌa yá ꞌbe̱go, bi umba nꞌar bojö. ꞌRangutho bi umbabi, ne bi ꞌñembabiꞌu̱: Jafu̱ da mpe̱ da xu nöꞌö ar bojö xta ꞌraꞌahu̱, ne gi ꞌraju̱ xka pengi. Ne bi gu̱ ar ꞌñu bi maꞌö.

14Ha nuya mengunu̱ xa mi u̱tsa, ne bi me̱hna ꞌra togo nda de̱ni, ma nda mö njawa: Hindi nehe ngu ma ndöhenu̱.

15Mödi njapꞌu̱, bi tꞌetsꞌi ngu ar ndö. Ne mba penga ár ha̱i, bi zohna gatho nuꞌu̱ xki umbabi ar bojö, mi ne nda bödi hangu xki dö nꞌa ngu nꞌa.

16Mꞌe̱tꞌo ba e nꞌa, ne bi ꞌñenö: Ma ndöꞌi, nuri bojö ga ꞌrakagi, da japi bi xu ma ꞌre̱tꞌa ár nze̱ye̱.

17Xa bi njohya ar ndö, ne bi ꞌñembabi: Di za̱ nöꞌö xka pe̱fi. Xka japi bi xu nöꞌö tsi tu̱i da ꞌraꞌi. Ma ga exꞌaꞌi gi ndö ꞌre̱tꞌa ya hnini.

18Ba epꞌu̱ manꞌar ꞌbe̱go, ne bi ꞌñembabi: Ma ndöꞌi, nuri bojö ga ꞌrakagi, da japi bi döhö ma ku̱tꞌa ár nze̱ye̱.

19Nuꞌmú̱ ar ndö bi ꞌñembabi: Nuꞌge nꞌehe, ma ga exꞌaꞌi gi ndö ku̱tꞌa ya hnini.

20Ne bi zo̱ manꞌa nuꞌu̱ ya ꞌre̱tꞌa xki tꞌumbabi ar bojö, ne bi ꞌñenö: Ma ndöꞌi, xta höñꞌa ri bojö, ho̱ntꞌa da pa̱xa ha nꞌar nthuꞌmxi.

21Da tsu da mbo̱ ri kwe̱, ngetho hingi pe̱ꞌsa ar hwëki. Gi hönga nöꞌö hingi töhö, ne gi xofo nöꞌö hingi potꞌi.

22Nuꞌmú̱ ar ndö bi ꞌñembabi: Tsꞌoꞌbe̱go, nuna xka mö, bi tsꞌokꞌaꞌi. Nuꞌmu̱ ngi pödi hiñꞌotho ma nhwëki, di hönga nöꞌö hinxta töhö, ne di xo nöꞌö hinxta potꞌi,

23yoꞌö hinga tsokwa ma bojö ya njwatbojö ꞌmu̱, ne núꞌmu̱ nga pengi, nda njoska ma bojö ne yá nthöhö.

24Nepꞌu̱ bi ꞌñembabi nu maꞌra yá ꞌbe̱go mi ꞌbu̱hnu̱: Hñömfu̱ ar bojö, ne umbabihu̱ nöꞌö togo bi dö ma ꞌre̱tꞌa.

25Nuꞌmú̱ nuꞌu̱ bi ꞌñembabi: Ma tsi ndöꞌahe, nöꞌö ya pe̱ꞌsa ꞌre̱tꞌa ya bojö.

26Ha nunar ndö bi dödi ne bi ꞌñenö: Di xiꞌahu̱, nuꞌu̱ togo pe̱ꞌsa nze̱ye̱, da tꞌumbabi. Ha nuꞌu̱ togo pe̱ꞌsa txꞌu̱tho, da thömbabi.

27Ha nuya ma ñꞌu̱ni himi ne nda nugagi ngu yá ndöꞌu̱, ba tsihu̱wa ga handi gi hyohu̱.

Ar Hesu bi yu̱tꞌa Herusalen ngu nꞌar ndö mi tho̱ꞌmi

(Mt. 21:1‑11; Mr. 11:1‑11; Jn. 12:12‑19)

28Nu mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi gu̱ ar ꞌñu mi ꞌbe̱tꞌo ndi bo̱xa Herusalen.

29Núꞌmu̱ mi zo̱nga getꞌu̱ ar hnini Betfage ne ar hnini Betania ku̱xa har tꞌo̱ho̱ Njömdo̱ni, bi me̱hna yoho yá ma̱xte,

30ne bi ꞌñembabi:

—Di möhu̱ har tꞌu̱lo hnini gi hanthu̱ ꞌbu̱hnu̱, ne nu xki tso̱ñhu̱, ma gi tiñhu̱ nꞌar tsi nꞌo̱ge di thötnu̱, hinto xi nto̱ge. Gi xothu̱ ne gi tsihu̱ injawa.

31Nuꞌmu̱ togo da ꞌya̱ñꞌahu̱ yoꞌö gi xothu̱, gi ꞌñembabihu̱: Ar tsi Hmu honi.

32Nuꞌmú̱ nuya yoho yá ma̱xte bi ma ne bi dini ngu xki xipabiꞌö.

33Ka mi xotꞌa ar nꞌo̱ge, ba epꞌu̱ nuꞌu̱ togo yá me̱ti, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yoꞌö gi xothu̱.

34Nuyu̱ bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Ar tsi Hmu honi.

35Ne ba tsimpabi ar Hesu, bi göꞌspa yá pa̱tꞌi, ne bi nto̱ge.

36Xo̱ge har ꞌñu habu̱ mi thogi, ya jöꞌi mi xiꞌmbabi yá pa̱tꞌi.

37Ne nu mi dontsꞌa har tꞌo̱ho̱ Njömdo̱ni nda göi, gatho nuꞌu̱ mi te̱ni bi ndu̱i bi mafi mi johyaꞌu̱. Ne mi nsunda Jö mi handa gatho nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌa ar Hesu.

38Ne mi eñꞌu̱:

—Njöpa ar Ndö xpa e po̱ta Jö. Xa enda ár mꞌu̱i Jö, ne xa nsunda núnu̱ mhetsꞌi.

39Nuꞌmú̱ nuya de̱ngaꞌbe̱pate mi panu̱ nꞌehe, bi ꞌñembabi ar Hesu:

—Utate, hñökwabi nuyu̱ te̱ñꞌaꞌi hinda mafi.

40Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dötwabi:

—Di xiꞌahu̱, nuꞌmu̱ da ñheyu̱, ya do da mafi.

41Nu mi zo̱nga getꞌu̱ ar hnini Herusalen, mi hyandi, xa bi hwëki ne bi nzoni.

42Ne bi ꞌñenö:

—Nuꞌmu̱ xi zohmö ri mu̱ihu̱ togo tsa̱ da ꞌraꞌahu̱ ar hogamꞌu̱i. Nöꞌö bi zo̱ho̱ ngi pöhmöhu̱, ne hinxi za̱ xka hyanthu̱, ngetho xi njotꞌa ri da̱hu̱.

43Ma da zo̱ ya pa ñꞌu̱tho, ngetho ri ñꞌu̱nihu̱ ma da ehe, xa da goꞌathohu̱ gatho ar nthetꞌi, ne hinda tsa̱ gi po̱ñhu̱, xa ma da tsisꞌahu̱.

44Ma da thextꞌa ri jödohu̱, hinda go nꞌar do mañör midowi. Ma da thoꞌa gatho ri jöꞌihu̱ ꞌbu̱ har hnini, ngetho hinga ne ga hñöñhu̱ ar mpo̱ho̱ xpa pe̱ñꞌahu̱ Jö.

Ar Hesu bi paxtꞌa ar dönganijö

(Mt. 21:12‑17; Mr. 11:15‑19; Jn. 2:13‑22)

45Nepꞌu̱ ar Hesu bi yu̱tꞌa hár thi ar dönganijö, ne bi ndu̱i bi ꞌye̱nga gatho nuꞌu̱ mi mpa̱ ne mi nta̱i.

46Ne bi ꞌñembabi:

—Enga hár Tꞌofo Jö: Ma ngu, ar ngu mhatꞌajö. Ha nuꞌahu̱ xka jafu̱ ngu nꞌar oki habu̱ ñꞌönga ya bë.

47Hyaxꞌmu̱ ar Hesu mi uta ya jöꞌi har nijö. Ha nuya ndömöjö, nuya bötꞌofo, ne ya ndöxodyo, mi honi hanja nda hyo.

48Ha himi tini handa japi, ngetho gatho ya jöꞌi xa mi o̱xa nöꞌö mi möñꞌö.