Search form

AR LUKA 21

Ár mꞌo̱ñho̱ ar tsi hyoya ꞌranxu

(Mr. 12:41‑44)

1Ar Hesu mi handa gatho nuꞌu̱ hinte mi kꞌatꞌi, mi u̱tꞌa yá bojö hár ntꞌu̱tmꞌo̱ñho̱ ar nijö.

2Ne bi hyanda nꞌar tsi ꞌranxu, xa mi hyoya, bi ꞌye̱ntnu̱ yoho ya tsi bojö.

3Ne ar Hesu bi ꞌñenö:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, nunar tsi hyoya ꞌranxu xi unga nze̱ye̱, töta gatho nu maꞌra.

4Ngetho gatho nu maꞌra xi ꞌyu̱tꞌa hár ntꞌu̱tmꞌo̱ñho̱ Jö nöꞌö pongwathobi. Ha nunu̱, mödi mi hyoya, bi unga gatho nöꞌö mi pe̱ꞌshmö nda zi.

Ar Hesu bi mö nda nhwata ar dönganijö

(Mt. 24:1‑2; Mr. 13:1‑2)

5ꞌRa nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ mi mpede mi no̱ñꞌu̱ ar dönganijö. Mi möñꞌu̱ mi nheki nza̱tho ya hoga do xki thoki, ne xa xki thutnu̱ nuꞌu̱ tema xki tꞌuni ngu ya mꞌo̱ñho̱. Nepꞌu̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

6—Gatho nöꞌö te gi hanthu̱, ma da zo̱ ar pa da thextꞌi, ne hinda ma da go nꞌar do mañö ár midowi.

Ya ntꞌudi di ꞌbe̱tꞌo, ne ka da e ar ngötsꞌi

(Mt. 24:3‑28; Mr. 13:3‑23)

7Nepꞌu̱ nuyá ma̱xte bi ꞌya̱ni ne bi ꞌñembabi:

—Ma tsi Utateꞌihe, hamꞌu̱ da tho nöꞌö xka mö. Tema ntꞌudi ma da nheki ne da födi ꞌba̱pꞌu̱tho da tho gathoyu̱.

8Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñenö:

—Jamasuhu̱, yo ma gi ñhe̱hu̱ togo da kaꞌahu̱. Ngetho ma da epꞌu̱ nze̱ye̱ togo da gu̱mka ma thuhu, ne da ꞌñeñꞌu̱: Nuga go dar Kristo. Ne da ꞌñenö nꞌehe: Xi zo̱ ar pa ma da mhuntsꞌa xo̱ge. Yo ma gi te̱ñhu̱.

9Ne nu xki ꞌyo̱hu̱ hagatho di ja ya tuhni, ne habu̱ gatho ya jöꞌi di to̱xa ya tsꞌu̱tꞌwi, yo gi ntsuhu̱. Ngetho mꞌe̱tꞌo mahyoni da tho gathoyu̱, mödi hinda dama göxta ar ximha̱i.

10Ne bi ꞌñembabi nꞌehe:

—Nuya hnini ma da ntunkwi yá mihniniwi, ha nuya ndö da ntunkwi yá mindöwi.

11Ne xa ma da nja ya nhwöni di ntsꞌe̱di, ne hagatho xa ma da nja ar thuhu ne ya textehñeni. Ha nu mañö mhetsꞌi, ma da nheki ꞌra ya döta ntꞌudi nuꞌu̱ xa ma da japi da bitꞌa ya jöꞌi.

12Ma da tho gatho nöꞌö di xiꞌahu̱. Ha mꞌe̱tꞌo ma da tꞌu̱tsaꞌihu̱, ma da tsꞌixꞌahu̱ da mꞌa̱pꞌahu̱ ha yá nijö, ne da joꞌahu̱ har fa̱di. Ma da tsꞌixꞌahu̱ ha ya ndö ne ha ya tsꞌu̱tꞌwi ngetho gi te̱ngagihu̱.

13Ne ka da tsa̱ gi da̱hu̱nu̱ majöni xka pökagihu̱.

14Umba ri mu̱ihu̱ hingi beñhu̱ hanja gi thöthwu̱ ya tsꞌu̱tꞌwi gi ñönga ri tehu̱.

15Ngetho nuga go ma ga ꞌraꞌahu̱ nöꞌö tema gi möñhu̱ ne ar mfödi. Njapꞌu̱ nuya ri ñꞌu̱nihu̱ hinda za̱ te da dötꞌahu̱, ne hinda za̱ da döꞌahu̱.

16Nuri dadase̱hu̱, ri kuhu̱, ri mënihu̱, ne ri mpöhu̱, go ma da da̱ꞌahu̱, ne ꞌra ma da thökꞌa ri tehu̱.

17Ne gatho ya jöꞌi ma da u̱tsaꞌihu̱ ngetho gi jamfigihu̱.

18Mödi njapꞌu̱, hinda ma da mꞌe̱ nꞌase̱ ri xtöhu̱, gatho da gotho.

19Ne nuꞌmu̱ gi tse̱thu̱ gatho nöꞌö da tꞌo̱tꞌahu̱, ma gi tsu̱hu̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

20Nu xki hyanthu̱ ár nthetꞌi ar hnini Herusalen di ñuxa ya ndogu, pöhu̱, bi zo̱ ar pa da nhwati.

21Gatho nuꞌu̱ di ꞌbu̱ har ha̱i Nhudea, dá nixtꞌi ma da ñꞌönga ha ya tꞌo̱ho̱. Nuꞌu̱ togo di ꞌbu̱ mbo har hnini Herusalen, dama da bo̱ni. Ha nuꞌu̱ togo di ꞌyo har ꞌbatha, yo ma da mengi da yu̱tꞌi.

22Ngetho nuya paꞌu̱ ma da nheki ár kwe̱ Jö, ne ma da tho gatho ngu mönga hár Tꞌofo Jö.

23Hwëkate nuꞌu̱ ya ꞌbe̱hñö di ñꞌu̱, ne nuꞌu̱ di tsu̱ta yá bötsi nuya paꞌu̱. Ngetho xa ma da nja nꞌar döta u̱gi ha nunar ha̱inu̱, ne ma da thiꞌsa ár kwe̱ Jö ha nunar hnininu̱.

24Ngetho ma da tho ndo̱jwai ꞌra, ha maꞌra ma da tsꞌixa yapꞌu̱ da nxanga ha ya ha̱i. Ne nuya nzo̱ho̱ jöꞌi ma da ndö har hnini Herusalen. Ma da njapꞌu̱ gatho ya pa da umba ar se̱ki Jö.

Ár ñoꞌgi ñꞌehe Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi

(Mt. 24:29‑35, 42‑44; Mr. 13:24‑37)

25Nuya paꞌu̱ ma da nheki ya ntꞌudi har hyadi, har zönö ne ha ya tso̱. Ne gatho ya jöꞌi xo̱ge har ximha̱i xa di ntsu, ne hindi pödi te da beni nu xta hida ar döta ñho̱nthe xa di mpu̱ntsꞌi.

26Ha nuya jöꞌi ma da kꞌatꞌa yá tsꞌe̱di xa di ntsu, ne di ndo̱ꞌmtho te da thokwa har ximha̱i, ngetho nuya tsꞌe̱di janu̱ mhetsꞌi ma da nhwötꞌi.

27Ne gatho ma da hyanda Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi xta pengi, di e har gui di ꞌñu ár döta tsꞌe̱di ne ár döta nsunda.

28Nu xki hyanthu̱ da ndu̱i da nheki nöꞌö di xiꞌahu̱, yo gi ntsuhu̱. Ju̱xa ri da̱hu̱ mhetsꞌi, ngetho ꞌba̱pꞌu̱tho da zo̱ togo ma da ñöñꞌahu̱.

29Ne bi xipabiꞌu̱ nꞌar ꞌbede, bi ꞌñenö:

—Hyanthu̱ ár ꞌba̱i ar iuxi ne maꞌra ya za.

30Nu xta ndu̱i da kꞌontsꞌa yá xi, gi pöhu̱ xi ꞌñepꞌu̱tho ar pahyadi.

31Njapꞌu̱ nꞌehe, nu xki hyanthu̱ da thogi ngu xta xiꞌahu̱, pöhu̱ xi ꞌñepꞌu̱tho ár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

32Xa majöni di xiꞌahu̱, hinda ma da theta nuya jöꞌi ꞌbu̱ nuya payu̱, ne xi wadi xi tho gatho nuya thogiyu̱.

33Mödi da mꞌe̱di mhetsꞌi ne ar ximha̱i, nuya mhö xta mö hinda ma da mꞌe̱di.

34Ntsuñhu̱, yo gi ñhe̱hu̱ da me ri mfenihu̱ har tsꞌoꞌyo, har nti, ne ha ya ꞌbe̱fi jawa har ximha̱i, yo ma da zu̱ꞌahu̱ nunar pa hinge ngi to̱ꞌmhu̱.

35Ngetho ma da njapꞌu̱ gatho nuꞌu̱ ꞌbu̱ hár nxidi ar ximha̱i, xta da̱ni da zo̱ ar pa, njangu nꞌár xögu ar nthöhi bi thu̱tsꞌi, himi to̱ꞌmi.

36Jange ndo̱ꞌmhu̱ hyaxꞌmu̱, ne xa gi ꞌya̱fu̱ Jö da tsa̱ gi kꞌonthu̱ gatho nuya thogi xi ꞌñepꞌu̱, ne njapꞌu̱ da za̱ da nhuꞌahu̱ xiñho hár nthandi Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

37Ar Hesu mi uta ya jöꞌi har dönganijö ꞌbu̱ mpa, ha nuꞌmu̱ xui mi pa har tꞌo̱ho̱ Njömdo̱ni.

38Ne gatho ya jöꞌi hyaxꞌmu̱ mi e nꞌitho har dönganijö, mi o̱xa nöꞌö mi möñꞌö.