Search form

AR LUKA 23

Ar Hesu ba mꞌa̱mba ar Pilato

(Mt. 27:1‑2, 11‑14; Mr. 15:1‑5; Jn. 18:28‑38)

1Dama bi nanga gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱ har mhuntsꞌi, bi gu̱ ar Hesu bi ziꞌspa ar Pilato.

2Ne nunu̱ te gatho bi ndu̱i bi hyo̱xꞌu̱, ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Xta tiñhe nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ mi ꞌyonu̱ mi tsꞌokwa yá mfeni ya jöꞌi, ne mi u̱tꞌi hinda gutꞌa yá njutꞌi a̱ ar ndö Sesar. Ne xi ꞌñense̱ gehnu̱ ar Kristo xi ꞌñexa Jö ngu nꞌar ndö ꞌnö.

3Jange ar Pilato bi ꞌñembabi:

—Ha go geꞌe ár Ndö ya xodyo.

Nu ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hö, ngu xka mönse̱.

4Ha nu ar Pilato bi ꞌñemba ya ndömöjö ne gatho ya jöꞌi:

—Hinte ma tsꞌoki di timba nunar ñꞌo̱ho̱nu̱.

5Ha nuꞌu̱ xa himi tsa̱ya̱ mi a̱pabi ne mi eñꞌu̱:

—Gehnu̱ xa hagatho ꞌyo, utya jöꞌiwa har ha̱i Nhudea, ba du̱ꞌma har ha̱i Ngalilea, ne xi göꞌskwa Herusalen.

Ar Hesu bi tsꞌixa ma ba mꞌa̱mba ar Erode

6Nu mi ꞌyo̱ ar Pilato mi nho̱nga Ngalilea, bi ñꞌa̱ni hage már me Ngalilea ar Hesu.

7Jange nu mi bö ar Pilato már mengu habu̱ már ndö ar Erode, dama bi me̱mpabi, ngetho nuya paꞌu̱ xki zo̱ho̱ mi ꞌbu̱hnu̱ Herusalen.

8Ar Erode, nu mi hyanda ar Hesu, xa bi njohya. Nze̱ye̱ ya pa mi ne nda hyandi, ngetho xa xki ꞌyo̱de mi nho̱ni. Ne xki do̱ꞌmi nda nu nda ꞌyo̱tꞌa nꞌar ntꞌudi.

9Bi ꞌya̱mba nze̱ye̱ ya ntꞌa̱ni, mödi ar Hesu hinte bi dödi.

10Ka mi ꞌbu̱hnu̱ ya ndömöjö ne ya bötꞌofo, xa mi umba yá mu̱i te gatho mi ho̱xꞌu̱.

11Nepꞌu̱ ar Erode ne yá ndogu mi nuꞌu̱ hinter me̱ꞌö, xa mi o̱tꞌwa ar thede, bi göꞌspa nꞌar hoga he nza̱tho, ne bi mengi bi me̱mpa ar Pilato manꞌagi.

12Nor paꞌö, ar Pilato ne ar Erode bi ñhogamu̱i, ngetho himi ntsixꞌu̱.

Ar Hesu bi tꞌe̱ntꞌi nda tho

(Mt. 27:15‑26; Mr. 15:6‑15; Jn. 18:38‑19:16)

13Nepꞌu̱ ar Pilato bi zohna ya ndömöjö, nuya tsꞌu̱tꞌwi, ne gatho nu maꞌra ya jöꞌi.

14Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ xka tsinkagihu̱wa nunar ñꞌo̱ho̱nu̱, gi eñhu̱ u̱tꞌa ya jöꞌi. Nuga xta o̱tꞌwa ya ntꞌa̱ni ha ri nthandihu̱, ne xka ꞌyo̱se̱hu̱ hinte ma tsꞌoki xta timbabi ngu gi ho̱xu̱.

15Nunar ndö Erode hinxpa timba nꞌar tsꞌoki, jange ba pe̱hna manꞌagi injawa. Pöhu̱ ꞌmu̱, nunu̱ hinte ma tsꞌoki xi ꞌyo̱tꞌe gi ꞌñeñhu̱ di ꞌñepi da tho.

16Jange nuga, ho̱nse̱ ma ga japi nda nꞌwe̱xtꞌi, ne ga he̱gi da ma.

17Ar Pilato mi mahyoni nda hye̱ nꞌar ꞌyofa̱di ta̱tꞌa da̱ngo mbaxjwa, ngetho njapꞌu̱ ma yá ntꞌumbiꞌu̱.

18Ha gatho nuꞌu̱ ya jöꞌi mi ꞌbu̱hnu̱, bi ndu̱i bi nꞌamamafi, ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Hñöka made nunar ñꞌo̱ho̱nu̱. Hye̱ ar Baraba.

19Nu ar Baraba xki njotꞌa har fa̱di, ngetho xki gu̱xa ya jöꞌi nda ntunkwi ya ndö har hnini, ne xki ñhote.

20Ha nunar Pilato mi ne nda hye̱ ar Hesu, jange bi mengi bi zo ya jöꞌi.

21Nuyu̱ bi ndu̱i bi nꞌamamafi manꞌagi, mi eñꞌu̱:

—Tsu̱ta har pontꞌi, tsu̱ta har pontꞌi.

22Nu ar Pilato bi hñuꞌgi bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Te ma tsꞌoki xi ꞌyo̱tnu̱. Nuga hinte ma tsꞌoki di timbabinu̱ di ꞌñepi da tho. Ma ga japi da nꞌwe̱xtꞌi, nepꞌu̱ ga he̱gi.

23Ha nuya jöꞌi xa bi ga̱hni bi mafi, mi a̱di nda tsu̱ta har pontꞌi. Ne nuyá mhafiꞌu̱, ne yá mhafi ya ndömöjö, bi japi nda tꞌumba nöꞌö mi neꞌu̱.

24Jange ar Pilato bi ꞌye̱ntꞌa ar Hesu nda tꞌo̱tꞌwa nöꞌö mi a̱ꞌu̱.

25Bi hye̱ nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ xki ꞌya̱ ya jöꞌi, már thuhu Baraba, xki njotꞌa har fa̱di ngetho xki gu̱xa ya jöꞌi nda ntuhni, ne xki ñhote. Ha nu ar Hesu bi nda̱ti nda tho ngu mi beñꞌu̱.

Ár ntsꞌu̱ti ar Hesu har pontꞌi

(Mt. 27:32‑44; Mr. 15:21‑32; Jn. 19:17‑27)

26Mi pa mi tsꞌixa ar Hesu ma nda tsu̱ta har pontꞌi, bi nthe̱wi nꞌar ñꞌo̱ho̱ mar me Sirene, már thuhu ar Simu, xki ꞌñe har ꞌbatha. Bi njapi bi duꞌspa ár pontꞌi, mi ꞌbe̱fa mi te̱nga ar Hesu.

27Ne mi te̱nga ra nze̱ye̱ ya jöꞌi, ne nze̱ye̱ ya ꞌbe̱hñö mi zontꞌi.

28Nunar Hesu bi ñegi bi hyantꞌu̱, ne bi ꞌñembabi:

—ꞌBe̱hñöhu̱ gar menguhu̱ Herusalen, yo gi zontkagihu̱, nzoñhu̱se̱hu̱ ne zonthu̱ ri bötsihu̱.

29Ngetho ma da zo̱ ar pa ma da ꞌñenga ya jöꞌi: Matꞌa Jö nuꞌu̱ togo hinxi dinga ar bötsi, ne hinto xi tede.

30Nuya paꞌu̱ nuya jöꞌi ma da ꞌñemba ya tꞌo̱ho̱: Tse̱bgagihe. Ha nuya ngwani da ꞌñembabiꞌu̱: Kobgagihe.

31Xa majöni ma da epꞌu̱ ya thogi, ngetho nuꞌmu̱ hinte nhu ar kꞌaza, teme da do̱ꞌma ar ꞌyonza.

32Bi tsꞌixkwi ar Hesu ma yoho ya ñꞌo̱ho̱ xki tꞌe̱ntꞌi nda tho nꞌehe, ngetho ma ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki.

33Ha nu mi zo̱nga habu̱ mi tꞌembabi Nñöxhmundoꞌyo, ka bi tsꞌu̱tnu̱ har pontꞌi ar Hesu ne nuꞌu̱ ma yoho ya ñꞌo̱ho̱, nꞌa bi tsꞌu̱ta hár ñꞌe̱i, ha nöꞌö manꞌa hár ngöhö.

34Nu mi zu̱hnu̱ ar Hesu har pontꞌi, bi ꞌñenö:

—Ma Dadaꞌi, pumbabi nöꞌö o̱tka nuya jöꞌiyu̱, ngetho hingi pöhyu̱ nöꞌö te pe̱fi.

Ha nuya ndogu mi ꞌbu̱hnu̱, bi ꞌye̱ntsꞌa ar nthöhö togo nda hñöꞌspa yá dutu ar Hesu.

35Ya jöꞌi mi ꞌba̱hnu̱ mi handi, ya ndöxodyo mi ꞌba̱hnu̱ nꞌehe, xa mi theñꞌu̱ mi enö:

—Nunu̱ mi po̱ maꞌra, ha nuꞌmu̱ xa majöni go gehnu̱ ar Kristo xi ꞌñexa Jö, di ne ga hanthu̱ da mpo̱se̱pya xö.

36Nuya ndogu xa mi theni nꞌehe, bi watꞌi mi umba ar ixkatꞌafi.

37Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌmu̱ xa majöni ár Ndöꞌi ya xodyo, mpo̱se̱ xö.

38Ne xki thutwa nꞌar xithe̱ har pontꞌi mañö hár ñö, mi mö yoꞌö xki tsꞌu̱ti. Xki tꞌotꞌi har griego, har lati, har ebreo, ne mi enö njawa: Go gehnu̱ ár Ndö ya xodyo.

39Nepꞌu̱ nꞌa nuya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki mi zu̱hwinu̱ mahye̱gi, bi ñömañꞌu̱bi, ne bi ꞌñenö:

—Nuꞌmu̱ majöni go geꞌe ar Kristo, mpo̱se̱ ne po̱kagihe nꞌehe.

40Ha nöꞌö manꞌa ar ꞌyo̱tꞌatsꞌoki xki tsꞌu̱ti, mi tsu̱i ne mi embabi:

—Ha hingi tsupke Jö, yoꞌö gi mönga njapꞌu̱. ꞌBu̱tho gi tuge nꞌehe.

41Nuju̱ majöni di ꞌñepkagihu̱ nöꞌö di thohu̱, ngetho di juthu̱ ma tsꞌokihu̱ xta o̱thu̱. Ha nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ hinte ma tsꞌoki xi ꞌyo̱tꞌe.

42Nepꞌu̱ bi ꞌñembabi ar Hesu:

—Bengagi núꞌmu̱ xki hñuxa ha ri thuxandö.

43Ar Hesu bi döti ne bi ꞌñembabi:

—Nuga di xiꞌaꞌi, ár pania ma ga ꞌbu̱hwinu̱ mhetsꞌi.

Ar Hesu bi du

(Mt. 27:45‑56; Mr. 15:33‑41; Jn. 19:28‑30)

44Ngu made mpa bi ndu̱i bi mꞌe̱xui xo̱ge ar ximha̱i, ne bi göxa ngu hñunde,

45ngetho ar hyadi himbi yotꞌi. Ha nu ar döta dutu mi naxa mbo har dönganijö, bi xi madetho.

46Nepꞌu̱ ar Hesu bi mafi ntsꞌe̱di ne bi ꞌñenö:

—Ma Dadaꞌi, di da̱tꞌa ha ri ꞌye̱ ma hñö.

Ne mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi du.

47Nu mi hyanda ar döndogu nöꞌö xki thogi, bi nsunda Jö, ne bi ꞌñenö:

—Majöni nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ xa mar hogajöꞌi.

48Gatho nuꞌu̱ ya jöꞌi xki watꞌi, mi hyanda tema xki thogi, bi du yá mu̱i bi mu̱di bi mfontꞌi.

49Ha gatho nuyá mpödi ar Hesu, ne nuya ꞌbe̱hñö xki de̱ni xki ndu̱ har ha̱i Ngalilea, bi gohi tsi yapꞌu̱tho, mi handa gatho nöꞌö te mi thogi.

Ár ntꞌa̱gi ar Hesu

(Mt. 27:57‑61; Mr. 15:42‑47; Jn. 19:38‑42)

50Mi ꞌbu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu ar Huse, már mengu ar hnini Arimatea har ha̱i Nhudea, xa mi o̱tꞌa xiñho ne mar hogajöꞌi. Mi ꞌbu̱ hár mhuntsꞌandö ya xodyo nꞌehe.

51Ha mi to̱ꞌmi nda hyandwa ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ne hinxki ꞌñetꞌa ár xu̱tha nöꞌö mi o̱tꞌa yá mindöwi, ne nöꞌö xki nkoꞌu̱ har mhuntsꞌi.

52Ne bi manu̱ ma ba kꞌöꞌsa ar Pilato nda ꞌya̱pa ár ndoꞌyo ar Hesu.

53Ne bi köꞌma har pontꞌi, bi ma̱xa nꞌar dutu, ne ba e̱ntꞌa ha nꞌar ꞌraꞌyo tꞌa̱gi xki nsa̱ꞌma ha nꞌar ndo̱do. Nunar tꞌa̱ginu̱ hinto xki ꞌraꞌyo.

54Ha nor paꞌö már pa ar ñhoki, mi thota nde, ꞌbu̱tho nda yu̱tꞌa ar pa ntsa̱ya̱.

55Nuya ꞌbe̱hñö xki de̱nga ar Hesu har ha̱i Ngalilea, mi ꞌbe̱fa nda hyanda habu̱ xki tꞌa̱ ar Hesu, ne hanja xki ꞌbe̱kwa ár ndoꞌyo.

56Ha nu mi menga habu̱ mi ꞌbu̱ꞌu̱, bi hyoka ꞌra ya hogañu̱ni ne ꞌra ya njotsꞌi nda goꞌspa ár ndoꞌyo ar Hesu. Ne bi ntsa̱ya̱ꞌu̱ ar pa ntsa̱ya̱ ngu mi mönga ar ꞌbe̱pate.