Search form

AR LUKA 3

Ar Xuwa Xixthe mi mönga ar hoga mhö

(Mt. 3:1‑12; Mr. 1:1‑8; Jn. 1:19‑28)

1Xki mꞌu̱ ngu ar döngandö ar Tiberio Sesar ꞌre̱tꞌamaku̱tꞌa nje̱ye̱, ha nu har ha̱i Nhudea mar ndö ar Ponsio Pilato, har Erode mar ndö har ha̱i Ngalilea. Ha nunar Lipe ár jödönu̱, mar ndö har ha̱i Iturea ne har ha̱i Trakonite, ne ar Lisania mar ndö har ha̱i Abilinia.

2Geꞌmu̱ ma ya döngamöjö ar Anas ne ar Kaifas. Nunar je̱ye̱nu̱ Jö bi zohna ar Xuwa ár tꞌu̱ ar Sakaria, mi ꞌbu̱ ha ya otꞌatꞌo̱ho̱, nda zo ya jöꞌi.

3Nuꞌmú̱ ar Xuwa bi ñꞌo xo̱ge ár ñöni ar döthe Hordan. Ne mi xipa ya jöꞌi nda ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi, ne nda nxixthe, njapꞌu̱ nda mpumba yá tsꞌoki.

4Bi thogi ngu xki ꞌyotꞌa ar mꞌe̱hni Isaia núꞌmu̱ bi ꞌñenö:

Ár mhafi nꞌa togo enga har otꞌatꞌo̱ho̱:

Hyokwabihu̱ ár ꞌñu ar tsi Hmu,

jömfu̱ habu̱ da thogi.

5Gatho ya hñe da ñhutsꞌi.

Da thextꞌa ya tꞌo̱ho̱ ne ya ngwani,

da jönga ya ꞌñu nuꞌu̱ xi no̱ni,

ne da tsꞌu̱ka habu̱ gatho xi ñꞌödi.

6Ne gatho ya jöꞌi da hyanda ar mpo̱ho̱ unga Jö.

7Nze̱ye̱ ya jöꞌi mi pa mi kꞌöꞌsa ar Xuwa mi ne nda nxixthe, ne nöꞌö mi embabi:

—Yá bötsiꞌihu̱ ya kꞌeñö gi ha̱tehu̱. Togo xi utꞌahu̱ gi kꞌonthu̱ ár kwe̱ Jö xi ꞌñepꞌu̱.

8Mahyoni gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö xiñho, njapꞌu̱ da nheki xka ꞌyo̱thwu̱ ár ntso̱ꞌmi. Yo ma gi ꞌñexase̱ ri nsuhu̱ gi ꞌñeñhu̱: Ma dadahe ar Abra. Ngetho nuga di xiꞌahu̱, Jö tsa̱ da gu̱xa nuya doyu̱, ne da ꞌñexa ngu yá bötsi ar Abra.

9Ne di xiꞌahu̱ nꞌehe, Jö ngu ar tse̱nza hödar ntsꞌe̱nza hár ꞌye̱ da ze̱ka ar za. Ha nunar za hinte mañho uni, da tsꞌe̱ki ne da tꞌe̱ntꞌa har tsibi.

10Nuꞌmú̱ nuya jöꞌi bi ꞌya̱ni ne bi ꞌñembabi:

—Xiꞌmu̱, teme ga pe̱je.

11Ne ar Xuwa bi döti ne bi ꞌñembabi:

—Nöꞌö togo pe̱ꞌsa yoho yá pahni, da umba nꞌa nöꞌö hinte köhö. Ha nöꞌö togo pe̱ꞌsa te da zi, da ñhehwi nöꞌö hinte pe̱tsꞌi.

12Ne ba e ꞌra ya njotbojö nda nxixthe nꞌehe, ne bi ꞌya̱mba ar Xuwa:

—Utate, xi nuje, te ga pe̱he.

13Ar Xuwa bi dötwabi:

—Ho̱nse̱ jothu̱ nöꞌö xi nsiꞌahu̱.

14Nepꞌu̱ ba e ꞌra ya ndogu, ne bi ꞌya̱mba ar Xuwa:

—Xije, te ga pe̱je.

Ar Xuwa bi ꞌñembabi:

—Yo gi hömfu̱ yá bojö ya tsi jöꞌi. Yo gi pehu̱ ya nhemhñö ne njapꞌu̱ da jotꞌi. Ñhogamu̱ihu̱ nöꞌö ar bojö gi töhu̱.

15Gatho ya jöꞌi mi oda yá mfeni ne mi ense̱ꞌu̱: Xi nunar Xuwa, hage go gehnu̱ ar Kristo ꞌmu̱.

16Jange ar Xuwa bi ꞌñembabi:

—Nuga di xixtheꞌihu̱ har dehe, ha ꞌbe̱fa manꞌa togo ma da xixtheꞌihu̱ hár Hñö Jö ne ar tsibi. Xa tökagi ár tsꞌe̱di, ne nuga hindi ꞌñepkagi ga xotꞌwatsꞌu̱ yá nthötꞌi ár thiza.

17Nöꞌö xi ñhoki da miꞌsa ar tꞌe̱i. Ma da paxtꞌa ár thi, ne da kwata ar tꞌe̱i hár tꞌu, ne nunar paxi da ꞌyu̱ꞌsa har tsibi habu̱ hiñhamꞌu̱ da wadi da nzo̱.

18Njapꞌu̱ ar Xuwa mi mönga nze̱ye̱ ya mhö mi zohna ya jöꞌi, ne mi xipa ar hoga mhö.

19Nꞌagi bi zu̱i ar ndö Erode, ngetho xki zimbabi ár ꞌbe̱hñö ár jödö már thuhu ar Lipe, ne xki ꞌyo̱tꞌa ma nze̱ye̱ ya tsꞌoki.

20Nunar Erode, bi hñuꞌsa manꞌar tsꞌoki, bi gu̱ ar Xuwa ne bi ꞌñetꞌa har fa̱di.

Ár nxixthe ar Hesu

(Mt. 3:13‑17; Mr. 1:9‑11)

21Núꞌmu̱ mi xixthe ya jöꞌi ar Xuwa, nuya paꞌu̱ ar Hesu bi nxixthe nꞌehe. Ne nu mi ꞌya̱pa Jö, bi xo mhetsꞌi,

22ne ár Hñö Jö ba köi ngu nꞌar domtxu, ne bi zu̱ꞌö. Ne bi nheki nꞌar mhö ndi ꞌñe mhetsꞌi, bi ꞌñenö:

—Go ma hmöka Tꞌu̱ꞌi, gi jakagi ga njohya.

Yá pale ar Hesukristo

(Mt. 1:1‑17)

23Ar Hesu mi pe̱ꞌsa ngu nꞌa̱temaꞌre̱tꞌa nje̱ye̱ núꞌmu̱ mi du̱ꞌma ár ꞌbe̱fi. Ne nöꞌö, ngu mi benga ya jöꞌi, már tꞌu̱ ar Huse, ha nu ar Huse már tꞌu̱ ar Eli.

24Ar Eli már tꞌu̱ ar Matat, har Matat már tꞌu̱ ar Lebi, ar Lebi már tꞌu̱ ar Melki, ar Melki már tꞌu̱ ar Hana, har Hana már tꞌu̱ manꞌar Huse.

25Ha nöꞌö manꞌar Huse már tꞌu̱ ar Matatia, ar Matatia már tꞌu̱ ar Amos, ar Amos már tꞌu̱ ar Naum, ar Naum már tꞌu̱ ar Esli, har Esli már tꞌu̱ ar Nagai.

26Ar Nagai már tꞌu̱ ar Mat, ar Mat már tꞌu̱ manꞌar Matatia, ha nöꞌö manꞌar Matatia már tꞌu̱ ar Semei, ar Semei már tꞌu̱ manꞌar Huse, ha nöꞌö manꞌar Huse már tꞌu̱ ar Huda.

27Ar Huda már tꞌu̱ ar Hoana, ar Hoana már tꞌu̱ ar Resa, ar Resa már tꞌu̱ ar Sorobabel, ar Sorobabel már tꞌu̱ ar Salatiel, har Salatiel már tꞌu̱ ar Neri.

28Ar Neri már tꞌu̱ manꞌar Melki, ha nöꞌö manꞌar Melki már tꞌu̱ ar Adi, ar Adi már tꞌu̱ ar Kosam, ar Kosam már tꞌu̱ ar Elmodam, har Elmodam már tꞌu̱ ar Er.

29Ar Er már tꞌu̱ ar Hosue, ar Hosue már tꞌu̱ ar Elieser, ar Elieser már tꞌu̱ ar Horim, har Horim már tꞌu̱ manꞌar Matat.

30Ha nöꞌö manꞌar Matat már tꞌu̱ manꞌar Lebi, ha nöꞌö manꞌar Lebi már tꞌu̱ ar Simiu, ar Simiu már tꞌu̱ manꞌar Huda, ha nöꞌö manꞌar Huda már tꞌu̱ manꞌar Huse, ha nöꞌö manꞌar Huse már tꞌu̱ ar Honan, har Honan már tꞌu̱ ar Eliakim.

31Ar Eliakim már tꞌu̱ ar Melea, ar Melea már tꞌu̱ ar Mainan, ar Mainan már tꞌu̱ ar Matata, har Matata már tꞌu̱ ar Natan.

32Ar Natan már tꞌu̱ ar Dabi, ar Dabi már tꞌu̱ ar Isai, ar Isai már tꞌu̱ ar Obed, ar Obed már tꞌu̱ ar Bos, ar Bos már tꞌu̱ ar Salmon, har Salmon már tꞌu̱ ar Naso.

33Ar Naso már tꞌu̱ ar Aminadab, ar Aminadab már tꞌu̱ ar Aram, ar Aram már tꞌu̱ ar Esrom, ar Esrom már tꞌu̱ ar Fare, har Fare már tꞌu̱ manꞌar Huda.

34Ha nöꞌö manꞌar Huda már tꞌu̱ ar Hakob, ar Hakob már tꞌu̱ ar Isa, ar Isa már tꞌu̱ ar Abra, ar Abra már tꞌu̱ ar Tare, har Tare már tꞌu̱ ar Nakor.

35Ar Nakor már tꞌu̱ ar Serug, ar Serug már tꞌu̱ ar Ragau, ar Ragau már tꞌu̱ ar Peleg, ar Peleg már tꞌu̱ ar Eber, har Eber már tꞌu̱ ar Sala.

36Ar Sala már tꞌu̱ ar Kainan, ar Kainan már tꞌu̱ ar Arfaxad, ar Arfaxad már tꞌu̱ ar Sem, ar Sem már tꞌu̱ ar Noe, har Noe már tꞌu̱ ar Lamek.

37Ar Lamek már tꞌu̱ ar Matusale, ar Matusale már tꞌu̱ ar Enok, ar Enok már tꞌu̱ ar Hared, ar Hared már tꞌu̱ ar Malalel, har Malalel már tꞌu̱ manꞌar Kainan.

38Ha nöꞌö manꞌar Kainan már tꞌu̱ ar Enos, ar Enos már tꞌu̱ ar Set, ar Set már tꞌu̱ ar Adan, ha nu ar Adan már tꞌu̱ Jö bi ꞌbu̱ mhetsꞌi.