Search form

AR LUKA 5

Ar njöpa nju̱xhwö

(Mt. 4:18‑32; Mr. 1:16‑20)

1Nꞌar pa ar Hesu mi ꞌyo hár ñöni ar ñho̱nthe Genesare. Nor paꞌö xa bi watꞌa ra nze̱ ya jöꞌi, ꞌbu̱tho nda ꞌyentꞌi, ngetho gatho mi ne nda ꞌyo̱xa ár mhö Jö.

2Ar Hesu mi hyanda yoho ya motsa mi ku̱ har ñönthe. Hinto mi ꞌyoni, ngetho nu togo yá me̱ti xki göi, mi petꞌa yá ntꞌa̱tsꞌi.

3Ne ar Hesu bi bo̱xa nꞌa nuya motsa mi ꞌbu̱hnu̱, már me̱ti ar Simu. Ne bi ꞌya̱pa ar möte nda ꞌñetꞌa nꞌar tsi tu̱i mbo ar dehe, ne ka bi hñuxnu̱ mi uta gatho ya jöꞌi.

4Ne mi wadi bi zofo, bi ꞌñemba ar Simu:

—ꞌYe̱tꞌa ar motsa habu̱ xi ñhe, ne ka gi köthu̱nu̱ ri ntꞌa̱tsꞌihu̱.

5Ha nu ar Simu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Ma tsi Utateꞌi, xta mpe̱he gatho ar xui, ne hinte xta ju̱xe. Mödi njapꞌu̱, nuꞌmu̱ gi pe̱nje, ma ga köthe ar ntꞌa̱tsꞌi zëi.

6Ne nu mi ꞌyo̱tꞌa ngu xki nsipabi, mi gu̱xa nuya ntꞌa̱tsꞌi xa mi ñutsꞌi, ꞌbu̱tho nda xe̱gi.

7Jange bi gu̱xa yá ꞌye̱ bi matꞌa nu maꞌra yá ñꞌohu̱ mi e̱tꞌa manꞌar motsa, nda e nda ma̱tsꞌi. Mba eꞌu̱, bi ñuꞌsa gatho yoho ya motsa, ꞌbu̱tho nda yu̱i.

8Ha nu mi hyanda ar Simu njapꞌu̱, bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:

—Tsi Hmuꞌi, hindi ꞌñepkagi ga ñꞌowi, ngetho dar tsꞌokte.

9Bi ꞌñenö njapꞌu̱ ngetho nguꞌö ne nu maꞌra, xa xki zu, ne himi pödi te nda beni, xki hyanda gatho nuya hwö xki gu̱xꞌu̱.

10Njapꞌu̱ nu maꞌra mi fa̱xa ar Simu har ntꞌa̱xhwö, ar Hakobo ne ar Xuwa nuyá tꞌu̱ ar Sebedeo, xa xki zo ar mbidi yá mu̱i. Ha nunar Hesu bi ꞌñemba ar Simu:

—Yo gi ntsu. Di ndu̱ ar pania ma gi ꞌya̱xa ya jöꞌi da e da de̱ngagi.

11Nuꞌmú̱ bi ꞌye̱tꞌa ya motsa hár ñöni ar dehe, ne bi zohnu̱ gatho yá ꞌbe̱fi, bi de̱nga ar Hesu bi me̱wi.

Ar Hesu bi o̱the nꞌa mi tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo

(Mt. 8:1‑4; Mr. 1:40‑45)

12Nꞌagi ar Hesu mi ꞌbu̱ ha nꞌar hnini, ne ba e nꞌar ñꞌo̱ho̱ ntsꞌe̱di mi tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo. Mi hyanda ar Hesu, bi watꞌa habu̱ mi ꞌba̱ꞌö, bi nda̱ndihmö, bi me̱ ár hmi har ha̱i. Ne mi a̱pa ar möte mi embabi:

—Ma tsi Hmuꞌi, nuꞌmu̱ gi ne, da tsa̱ gi o̱thegi.

13Nuꞌmú̱ ar Hesu bi maka ár ꞌye̱, bi hñuꞌspabi ne bi ꞌñembi:

—Hö, di ne ga o̱theꞌi. Dá dixꞌaꞌi.

Ne ar tsitꞌandoꞌyo dama bi hye̱gi.

14Nu ar Hesu bi hñuꞌmba ár mu̱i hinto nda xipabi, ne bi ꞌñembabi:

—Ho̱ntꞌa di ma ba ñꞌudi da hyantꞌa ar möjö. Ne gi hñöxa ri mꞌo̱ñho̱ gi jutꞌa ri ntꞌaxki ngu bi mönga ar Moise, njapꞌu̱ da böꞌu̱ xi dixꞌaꞌi.

15Ha nunar ꞌbedenu̱ bi nu̱ngi, bi zo yá gu ya jöꞌi nöꞌö mi o̱tꞌa ar Hesu. Ne xa mi kwatꞌi nda ꞌyo̱xa nöꞌö te mi mö, ne nda o̱thebi yá hñeni.

16Jange ar Hesu mi ꞌwege habu̱ hinte mi ꞌbu̱ ya jöꞌi, mi matꞌa Jö ár Dada.

Ar Hesu bi o̱the nꞌar da̱thi xki nza ár ndoꞌyo

(Mt. 9:1‑8; Mr. 2:1‑12)

17Nꞌar pa ar Hesu mi uta ya jöꞌi, ne mi ꞌbu̱hnu̱ ꞌra ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya bötꞌofo, xki ꞌñe Herusalen ne maꞌra ya hnini har ha̱i Nhudea ne Ngalilea. Ne ar Hesu mi hömpa ár tsꞌe̱di Jö mi o̱the ya da̱thi.

18Nepꞌu̱ bi zo̱ ꞌra ya ñꞌo̱ho̱ mi tsi nꞌar da̱thi xki ꞌye̱ntsꞌa ha nꞌar fidi, ngetho xki nza ár ndoꞌyo. Ne nuꞌu̱ togo mi tsihi, mi ne nda ku̱tꞌa mbo habu̱ mi ꞌbu̱ ar Hesu nda o̱the.

19Ha himi tsa̱ nda yu̱tꞌi, ngetho xa mi ja nze̱ ya jöꞌi. Jange bi bo̱xa mañö ar ngu, ne bi gu̱ka ꞌra ya domhi. Njapꞌu̱ bi tsa̱ bi köꞌma ar da̱thi mi oxa ár fidi habu̱ mi ꞌba̱ ar Hesu, mbo har ngu madeda ya jöꞌi.

20Har Hesu mi hyandwa yá jamfi nuꞌu̱ ya ñꞌo̱ho̱ mi tsihi, bi ꞌñembabi ar da̱thi:

—Ha gi o̱de, ndada. Xi mpumpꞌa ri tsꞌoki.

21Nuꞌmú̱ nuya bötꞌofo ne ya de̱ngaꞌbe̱pate mi ense̱ꞌu̱ njawa: Teme xi benga nunar ñꞌo̱ho̱nu̱, tsꞌokwa Jö. Ngetho ho̱nse̱ Jö tsa̱ da pungya tsꞌoki.

22Ar Hesu bi bötwatho yá mfeni, jange bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yoꞌö gi beñhu̱ njapꞌu̱.

23Temar ñhembi ga xipkanu̱: Xi mpumpꞌa ri tsꞌoki. Wa ga embabi: Nangi gi ꞌyo.

24Pöhu̱pya, Nöꞌö Togo xpa e bi Njöꞌi pe̱ꞌskwa ar tsꞌe̱di har ximha̱i da punga ya tsꞌoki, nuhu̱ teme ma ga pe̱fi.

Ne bi ꞌñembabi ar da̱thi:

—Nuꞌge di xiꞌaꞌi: Nangi, ju̱xa ri fidi, di ma ri ngu.

25Nuꞌmú̱ ar da̱thi bi nanga madeda ya jöꞌi, bi gu̱xa ár fidi, ne bi ma ár ngu, mi umba njamödi Jö.

26Ne gatho ya jöꞌi bi hyandi xa bi ꞌyo̱tho, mi eꞌspa ár nsu Jö, xa mi ntsu mi eñꞌu̱:

—Ar pania xta hanthu̱ ya döta ntꞌudi.

Ar Hesu bi zohna ar Lebi nda de̱ni

(Mt. 9:9‑13; Mr. 2:13‑17)

27Mꞌe̱fa ar Hesu bi bo̱ni bi ma, ne bi hyanda nꞌar njotbojö már thuhu Lebi, mi huxa habu̱ mi njutꞌar bojö mi jotꞌa ya ndö. Ne bi ꞌñembabi:

—Ba e gi te̱ngagi.

28Nuꞌmú̱ ar Lebi bi zopꞌu̱ xo̱ge, bi de̱ni bi me̱wi.

29Mꞌe̱fa bi ꞌyo̱tꞌwa nꞌar da̱ngo ar Hesu hár ngu. Bi watꞌa nze̱ye̱ maꞌra yá minjotbojöwi, ne maꞌra ya jöꞌi bi hñuxkwiyu̱ har mexa.

30Nepꞌu̱ nuya bötꞌofo ne ya de̱ngaꞌbe̱pate bi ndu̱i bi ñömañꞌu̱ mi e̱mba nuꞌu̱ mi te̱nga ar Hesu, ne mi embabiꞌu̱:

—Hanja gi ñuñhu̱ ne gi ntsixkwihu̱ ya njotbojö ne ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki.

31Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌu̱ ꞌyomañho, hingi honga togo da o̱the, ha nuya da̱thi hö, hoñꞌu̱.

32Nuga hinxta e ga zo ya hogajöꞌi. Xta e ga zo ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki da ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi.

Ar Hesu bi tꞌa̱mba ar bëhë

(Mt. 9:14‑17; Mr. 2:18‑22)

33Bi tꞌa̱mbabi ar Hesu, ne bi tꞌembabi:

—Yoꞌö yá ma̱xte ar Xuwa Xixthe ne yá ma̱xte ya de̱ngaꞌbe̱pate xa bëhë ne matꞌa Jö. Ha nuya ri ma̱xte ñuni ne tsithe.

34Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hage da tsa̱ gi jafu̱ da bëhë nuꞌu̱ togo xi tsꞌohna ha nꞌar ngo ne ꞌbu̱hwi nöꞌö togo nthöti. Njapꞌu̱ ma ma̱xte nꞌehe.

35Ha ma da zo̱ ya pa núꞌmu̱ xta tsꞌixkagi. Nuya paꞌu̱ hö, xinda ne, da bëhyu̱.

36Ne bi xipa manꞌar ꞌbede, enö njawa:

—Hinjoꞌo togo da hye̱nga nꞌar ꞌraꞌyo he da mo̱ꞌtꞌa nꞌar ze̱ dutu. Ngetho nuꞌmu̱ da japꞌu̱, hinge ho̱ntꞌa da tsꞌonga ar ꞌraꞌyo he, ar gönga dutu da xe̱gi xta yu̱tꞌa nöꞌö ar ꞌraꞌyo mꞌo̱tꞌe.

37Ne hinto xitꞌa ar utꞌafi ha ya ze̱ ximhni, ngetho ar tꞌafi da fo̱ka ya ze̱ ximhni, njapꞌu̱ ya ximhni ne ar tꞌafi da mꞌe̱di.

38Jange mahyoni da nsitꞌa ar utꞌafi ha ya ꞌraꞌyo ximhni, ne njapꞌu̱ hinte da jayu̱.

39Nöꞌö togo tsi ar tꞌafi xi ñhe̱gi, hingi ne da zi nöꞌö xi ñꞌutho, ngetho eñꞌu̱, nöꞌö xi ñhe̱gi xiñhoꞌö.