Search form

AR LUKA 9

Bi mꞌe̱hna nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte

(Mt. 10:5‑15; Mr. 6:7‑13)

1Ha nu ar Hesu bi muntsꞌa nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte, ne bi umba ar tsꞌe̱di nda ꞌye̱nga gatho ya tsꞌondöhi, ne nda o̱thebi yá hñeni ya jöꞌi.

2Ne bi me̱hni nda xipa ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ya jöꞌi, ne nda o̱thebi yá hñeni.

3Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yo te gi höxu̱ nöꞌö gi hoñhu̱ har ꞌñu. Yo gi höxu̱ ri ndo̱ho̱hu̱, wa nꞌar ꞌro̱zö, wa te gi tsihu̱, wa ar bojö, yo ma gi hñöxu̱ yo mponi ar dutu.

4Nor ngu habu̱ ma gi tso̱ñhu̱, ka gi po̱nthu̱nu̱ núꞌmu̱ xki möhu̱.

5Ne nöꞌö ar hnini habu̱ hinda ne da tꞌaꞌahu̱ ar se̱ki gi kohu̱, po̱ñhu̱, ne hwöju̱ ár fontha̱i ri thizahu̱. Njapꞌu da böꞌu̱ hinda ma da kꞌontꞌa ár kwe̱ Jö, ngetho himbi ne bi ꞌyo̱xa nöꞌö ga xifu̱.

6Ne nu mi wadi bi xipa ar Hesu te nda ꞌyo̱tꞌu̱, bi nxañꞌu̱ ha gatho ya hnini, mi mönga ar hoga mhö, ne mi o̱thebi yá hñeni ya jöꞌi habu̱ gatho mi tso̱ni.

Ár ndöte ar Xuwa Xixthe

(Mt. 14:1‑12; Mr. 6:14‑29)

7Ar ndö Erode bi zo ár gu nöꞌö mi o̱tꞌa ar Hesu, ne himi pödi te nda beni, ngetho nꞌañꞌo mi mönga nꞌa ngu nꞌa. ꞌRa mi enö ma ar Xuwa Xixthe xki mengi xki nte.

8Maꞌra mi enö már mꞌe̱hni Jö Elia xki menga har ximha̱i. Ha nu maꞌra mi enö nꞌár mꞌe̱hni Jö mi ꞌbu̱ mahamꞌu̱ xki mengi xki nte.

9Nuꞌmú̱ ar ndö Erode mi ense̱:

—Ha hinge go gekase̱ da ꞌbe̱pa togo bi hye̱kwa ár ñö ar Xuwa. Togo di o̱de mhö o̱tꞌa ya döta ꞌbe̱fi ꞌmu̱.

Ne mi honi hanja nda tsa̱ nda hyanda ar Hesu.

Bi tꞌinga ngu̱dminthebe ya jöꞌi

(Mt. 14:13‑21; Mr. 6:30‑44; Jn. 6:1‑14)

10Yá ma̱xte ar Hesu mba pengi mi petwabi gatho nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌu̱. Mꞌe̱fa bi zixyu̱ nda me̱wi habu̱ hinte mi ꞌbu̱ ya jöꞌi, getꞌu̱ ar hnini Betsaida.

11Ha nu mi bö ya jöꞌi ndi manu̱, bi de̱ni. Ne nu mi zo̱ñꞌu̱, ar Hesu himbi kotsꞌi, bi metwabi ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ne bi o̱thebi yá hñeni.

12Nu mi nde, bi watꞌa nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte, ne bi ꞌñembabi:

—Di za̱ gi pe̱hna ya jöꞌi da mfontꞌi, da ma ha ya tꞌu̱lo hnini ne ya ngu ꞌbu̱ har nthetꞌi, ma da hyonga te da zi ne habu̱ da ñꞌoxi. Ngetho habu̱ di ꞌbu̱hu̱, teme da dingwa te da zi har tꞌo̱ho̱.

13Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Go gi umfu̱ te da ziyu̱.

Nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Teme ga umfe. Ho̱nse̱ ku̱tꞌa ya thuhme ne yoho ya tsi hwö di höhe. Wa gi ne ga ta̱mfe te da zi gathoyu̱.

14Xa mi ra nze̱ye̱ ya jöꞌi, ho̱nse̱ ya ñꞌo̱ho̱ mi tsu̱ ngu ngu̱dminthebe. Ha nunar Hesu bi ꞌñembabi yá ma̱xte:

—Xifu̱ da hñu madenthebe nꞌa ngu nꞌa ya mutꞌi.

15Njapꞌu̱ bi ꞌyo̱tꞌu̱, ne bi japa gatho bi hñudi.

16Ar Hesu bi hñönga nuꞌu̱ ku̱tꞌa ya thuhme ne yoho ya tsi hwö, bi no̱ꞌsa mhetsꞌi, bi jöpi. Bi heke ne bi thokwa yá ma̱xte, ne nuyu̱ bi hyemba ya jöꞌi.

17Gatho ya jöꞌi bi ñuni ne xa bi niñö. Mꞌe̱fa bi njo ya xe̱ni thuhme xki bongi, ne bi ñhuꞌsa ꞌre̱tꞌamayoho ya ꞌbo̱tsꞌe.

Ar Pedro bi da̱majöni

(Mt. 16:13‑20; Mr. 8:27‑30)

18Nꞌagi ar Hesu mi ꞌbu̱se̱ ngetho xki ma nda ꞌya̱pa Jö, ho̱nse̱ yá ma̱xte mi ñꞌowi. Nꞌa mbi ꞌya̱mbathoꞌu̱, ne bi ꞌñembabi:

—Togo benga ya jöꞌi go geke ꞌnö.

19Bi döꞌu̱ njawa:

—ꞌRa enö gar Xuwa Xixthe, maꞌra enö gar mꞌe̱hni Elia, ne maꞌra enö go geꞌe nꞌa nuyá mꞌe̱hni Jö mi ꞌbu̱ mamꞌe̱tꞌo, xi mengi xi nte.

20Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xiꞌahu̱, togo gi eñhu̱ go gekaga.

Ar Pedro bi dödi, ne bi ꞌñenö:

—Nuꞌge go gar Kristo xi ꞌñexꞌa Jö.

Ar Hesu bi mö nda tho

(Mt. 16:21‑28; Mr. 8:31—9:1)

21Nuꞌmú̱ ar Hesu bi hñuꞌmba yá mu̱i hinto nda xipabi togoꞌö.

22Ne bi ꞌñembabi:

—Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, mahyoni nda tho nze̱ye̱ ya thogi. Nda u̱tsa ya dönziandö, ya ndömöjö ne ya bötꞌofo, ne nda tho. Ha nu ár hñupa nda mengi nda nte manꞌagi.

23Mꞌe̱fa bi zo gatho ya jöꞌi xki mhuntsꞌi, ne bi ꞌñembabi:

—Nöꞌö togo ne da de̱ngagi, mahyoni da pumhnise̱ ár te, ne hyaxꞌmu̱ da ñꞌe̱ntꞌatho ga ñꞌoꞌbe.

24Ngetho nöꞌö togo ne da japi da kꞌontꞌa ár te, ma da ꞌbe̱di. Ha nöꞌö togo e̱ntꞌi da unga ár te da de̱ngagi, ma da dinga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

25Tema ñho da gu̱kwa nꞌar jöꞌi, da döhö gatho nöꞌö te jawa har ximha̱i, ne da ꞌbe̱ ár pa.

26Nöꞌö togo da ntsa̱ da da̱majöni pökagi ne da mönga ma mhö, Nuga Xta e ga Njöꞌi ma ga ntsa̱ga nꞌehe xka ehe di nheki ma nsunda, ne ga hömpa ár nsunda ma Dada, ne gar ñꞌoꞌbe ya hoga e̱nxe̱.

27Xa majöni di xiꞌahu̱, ꞌra gi ꞌbu̱hu̱wa hinge ma gi tuhu̱, mꞌe̱tꞌo gi hyandwabihu̱ ár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

Bi mponga ár ꞌba̱i ar Hesu

(Mt. 17:1‑8; Mr. 9:2‑8)

28Mi tho ñhöto mpa xki wadi xki mönga ar Hesu njapꞌu̱, bi bo̱xa ha nꞌar tꞌo̱ho̱ nda ñöwi Jö ár Dada, ne bi zixa ar Pedro, ar Hakobo ne ar Xuwa.

29Núꞌmu̱ mi ñöwi Jö, bi mpa̱ta ár hmi, ne ár he xa bi tꞌaxki ne mi hyatsꞌi.

30Ne bi nhekinu̱ yoho ya ñꞌo̱ho̱ mi ꞌba̱hwi mi ñöwi, mar Moise ne ar Elia.

31Habu̱ mi ꞌba̱ꞌu̱ xki goꞌmatho nꞌar hyatsꞌi. Mi no̱ñꞌu̱ ár ndöte ar Hesu ma nda thohnu̱ Herusalen.

32Nu ar Pedro ne nuꞌu̱ mi ñꞌowi xa mi tsu̱ nꞌar tꞌöhö, ha himbi döhö. Ne bi hyanda ar nsunda mi nheki har Hesu ne nuꞌu̱ yoho ya ñꞌo̱ho̱ mi ꞌba̱hwi.

33Núꞌmu̱ mi ꞌba̱i nda ñꞌedi nuya ñꞌo̱ho̱yu̱, ar Pedro bi ꞌñenö:

—Ma tsi Utateꞌi, xiñho ga ꞌbu̱hu̱wa. Te gi mö, ga hoje hñu ya mꞌetꞌe, nꞌa habu̱ gi ꞌbu̱ke, nꞌa habu̱ da mꞌu̱ ar Moise, ne manꞌa habu̱ da mꞌu̱ ar Elia.

Ngetho ar Pedro himi pödi teme mi mö.

34Himi jwadi nda mönga njapꞌu̱, nꞌa mbi nhekitho nꞌar gui, xa bi goꞌmathoꞌu̱, ne xa bi ntsuꞌu̱.

35Ne har gui bi nheki nꞌar mhö, bi ꞌñenö:

—Gehnu̱ ma hmöka Tꞌu̱. ꞌYo̱hu̱ nöꞌö xiꞌahu̱.

36Mi ñhe nu ar mhöꞌö, ka bi hyantꞌu̱ mi ho̱nse̱ ar Hesu mi ꞌba̱hnu̱. Ha nuyu̱ hinte bi mö, ne hinto bi xipabi nuya paꞌu̱ nöꞌö xki hyantꞌu̱.

Ar Hesu bi o̱the nꞌar bötsi xki nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi

(Mt. 17:14‑21; Mr. 9:14‑29)

37Ár hyaxꞌö ba köꞌu̱ har tꞌo̱ho̱, ne ra nze̱ye̱ ya jöꞌi bi ma ba kꞌöꞌsnu̱ ar Hesu.

38Nꞌa mbi ñö ntsꞌe̱di nꞌar ñꞌo̱ho̱ madeda ya jöꞌi, ne bi ꞌñemba ar Hesu:

—Tsi Utate, ꞌyo̱tka ar möte gi e gi nutka ma tꞌu̱, ngetho ho̱nse̱ꞌö di ꞌñehe.

39Nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi, ne nu xta umbabi japi da mafi. Xa hwötsꞌi, ne xa e̱ntsꞌa ya fu̱gi hár ne. Xa fo̱mi, ꞌbe̱di da hye̱gi.

40Xta a̱pahmö nuya ri ma̱xte da ꞌye̱ni, ne hinte xi japabi.

41Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Yá bötsiꞌihu̱ ya me̱ꞌsku ne gar tsꞌojöꞌihu̱. Hangu ma ga ꞌbu̱hwithohu̱ ne ga pe̱sꞌahu̱ ar tsꞌe̱ti. Ba tsinkawa ri tꞌu̱.

42Nu mi tsꞌimpabi ar Hesu nöꞌö ar bötsiꞌö, ar tsꞌondöhi bi fo̱ma har ha̱i, ne xa mi hwötsꞌi. Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌye̱nga ar tsꞌondöhi, bi o̱the ar bötsi, ne bi mengi bi da̱twa ár dada.

43Gatho ya jöꞌi xa mi ꞌyo̱tho mi handwa ár tsꞌe̱di Jö.

Ar Hesu bi mengi bi mö ma nda tho

(Mt. 17:22‑23; Mr. 9:30‑32)

Nuya paꞌu̱ xa mi ꞌyo̱da ya jöꞌi gatho nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌa ar Hesu. Nöꞌö bi ꞌñembabi yá ma̱xte:

44—ꞌYo̱hu̱ xiñho nuna ma ga xiꞌahu̱, yo ma gi pumhnihu̱: Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, ma da nda̱twa yá ꞌye̱ ya jöꞌi.

45Ha nuyá ma̱xte himbi bödi tema ndi bo̱nga nöꞌö bi xipabi, ngetho himi nthe̱gi nda zo yá mfeniꞌu̱. Ne mi ntsu nda ꞌya̱mbabi tema ndi bo̱nga nöꞌö xki möñꞌö.

Togo töte ár nsu

(Mt. 18:1‑5; Mr. 9:33‑37)

46Nepꞌu̱ nuyá ma̱xte bi ndu̱i bi ñöxhnatho nꞌa ngu nꞌa togo nda ntöte ár nsu.

47Nunar Hesu mi pötwatho yá mfeniꞌu̱. Jange ba tsi nꞌar tsi bötsi, bi ꞌba̱ꞌma habu̱ mi ꞌbu̱ꞌö.

48Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nöꞌö togo po̱tka ma thuhu da japamasu nꞌar tsi bötsi ngunu̱, jakamasugi. Ne nöꞌö togo jakamasugi, japamasu nöꞌö togo ba pe̱nkagi. Ngetho nöꞌö togo hingar ñꞌetsꞌihu̱, go töte ri nsuhu̱.

Nuꞌu̱ togo hingo ma ñꞌu̱nihu̱, go fa̱xkagihu̱

(Mr. 9:38‑40)

49Nepꞌu̱ ar Xuwa bi ꞌñembabi ar Hesu:

—Ma tsi Utateꞌi, xta hanthe nꞌar ñꞌo̱ho̱ ju̱ñꞌa ár tsꞌe̱di ri thuhu, e̱nga ya tsꞌondöhi. Da höjwe ngetho hindi ñꞌohu̱.

50Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Yo gi hökwabihu̱, ngetho nöꞌö togo hingo ma ñꞌu̱nihu̱, fa̱xkagihu̱.

Ar Hesu bi zu̱i ar Hakobo ne ar Xuwa

51Núꞌmu̱ mi ꞌba̱pꞌu̱tho nda zo̱ ar pa nda menga ar Hesu mhetsꞌi, nꞌa mbi ze̱ta ár mu̱i, bi gu̱ ar ꞌñu bi ma Herusalen.

52Ne bi me̱hna ꞌra togo bi mꞌe̱tꞌo nda ma ha nꞌar hnini har ha̱i Nsamaria, nda hyoni habu̱ ndi zo̱ni.

53Ha nuya mengunu̱ himbi ne bi umba nse̱ki, ngetho mi ꞌyo ar ꞌñu ndi ma Herusalen.

54Nu mi bö njapꞌu̱ ar Hakobo ne ar Xuwa, yoho yá ma̱xte, bi ꞌñeñꞌu̱:

—Ma tsi Hmuꞌihe, ha hingi ne ga a̱hu̱ da da̱ ar tsibi mhetsꞌi, da tsötꞌa nunar hnininu̱, ngu bi ꞌyo̱tꞌa ar Elia.

55Nu mi mönga njapꞌu̱ꞌu̱, ar Hesu bi ꞌba̱tꞌi bi kꞌötꞌi, ne bi zu̱i bi ꞌñembabi:

—Nuꞌahu̱, hingi pöhu̱ tema mfeni gi pe̱ꞌsu̱ gi möñhu̱ njapꞌu̱.

56Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, hinxpa e da hñökwa yá te ya jöꞌi, ba e da po̱hyu̱.

Ne bi thogi bi me̱wi yá ma̱xte manꞌar tꞌu̱lo hnini.

Nuꞌu̱ mi ne nda de̱nga ar Hesu

(Mt. 8:18‑22)

57Núꞌmu̱ mi ꞌyo ar ꞌñu, nꞌar ñꞌo̱ho̱ bi ꞌñemba ar Hesu:

—Ma tsi Hmuꞌi, ga te̱ñꞌaꞌi habu̱ gatho gi ma.

58Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Nuya miñꞌo pe̱ꞌsa yá oki, ne nuya tsꞌintsꞌu̱ pe̱ꞌsa yá mꞌafi, ha Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi hiñꞌotho habu̱ da me̱ ár ñö.

59Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñemba manꞌar ñꞌo̱ho̱:

—Ba e gi te̱ngagi.

Ha nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ma tsi Hmuꞌi, di ne gi ꞌraka ar se̱ki mꞌe̱tꞌo ma ga a̱ ma dada, ne xka pengi ga te̱ñꞌaꞌi.

60Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Hye̱pꞌu̱ nuꞌu̱ xi du da ꞌya̱ nuꞌu̱ mahye̱gi xi duwi. Ne di mage ba mömba ár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

61Nepꞌu̱ manꞌar ñꞌo̱ho̱ bi ꞌñemba ar Hesu:

—Ma tsi Hmuꞌi, nuga di ne ga te̱ñꞌaꞌi nꞌehe. Ho̱nse̱ ꞌraka ar se̱ki mꞌe̱tꞌo ma ga e ma mengu.

62Ha nunar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ nꞌar wöhi he̱ka nꞌar the ne ñegi, nu ar the hinda ma njöntho. Njapꞌu̱tho nöꞌö togo da ñꞌe̱ntꞌi da de̱ngagi, ne da ñegi, hingar hoga ꞌbe̱go hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.