Search form

AR MARKO 15

Ar Hesu ma ba mꞌa̱mba ar Pilato

(Mt. 27:1‑2, 11‑14; Lk. 23:1‑5; Jn. 18:28‑38)

1Ár hyaxꞌö ra nꞌitho, mi wadi bi nkoꞌu̱ ya ndömöjö, ya dönziandö, ya bötꞌofo ne gatho ar mhuntsꞌandö, bi zixꞌu̱ ar Hesu xki nso̱tꞌe, ma ba e̱ntꞌwa hár ꞌye̱ ar Pilato.

2Ar Pilato bi ꞌya̱mbabi ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Hage go geꞌe ár Ndö ya xodyo.

Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Hö, ngu xka mönse̱.

3Ne nuya ndömöjö xa te gatho mi ho̱tsꞌe.

4Manꞌagi ar Pilato bi ꞌya̱mbabi ar Hesu ne bi ꞌñenö:

—Ha hinte gi thödi. Ndimhö te gatho tho̱xꞌaꞌi.

5Ha nunar Hesu hinte bi dödi, jange ar Pilato xa mi ꞌyo̱tho.

Ar Hesu bi tꞌe̱ntꞌi nda tho

(Mt. 27:15‑31; Lk. 23:13‑25; Jn. 18:38‑19:16)

6Ar ndö xki nzöi nda hye̱kwa nꞌar ꞌyofa̱di har da̱ngo nöꞌö nda ꞌya̱ꞌu̱.

7Ne mi onu̱ nꞌa már thuhu Baraba, xki jotꞌwi yá ñꞌohu̱, ngetho xki ñhote núꞌmu̱ xki nju̱tsꞌi nda ntukwi ar ndö.

8Ne mba e gatho ya jöꞌi, bi ndu̱i bi ꞌya̱pabi nda umba ngu xki nzöi mi umba ta̱tꞌa da̱ngo.

9Har Pilato bi dötwabiꞌu̱ njawa:

—Ha gi ne ga he̱kꞌahu̱ ár Ndö ya xodyo.

10Mi pöꞌö xki nda̱twabi ngetho xki zo̱tꞌwa yá mu̱i nuya ndömöjö.

11Ha nuya ndöyu̱ mi ka ya jöꞌi nda ꞌya̱ꞌu̱ nda the̱ ar Baraba.

12Ar Pilato bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Tema gi nehu̱ ga japka nöꞌö gi emfu̱ ár Ndö ya xodyo ꞌmu̱.

13Ne nuꞌu̱ bi mengi bi mafi, mi eñꞌu̱:

—Tsu̱ta har pontꞌi.

14Ar Pilato mi embabi:

—Tema tsꞌoki xi ꞌyo̱tnu̱.

Ha nuꞌu̱ xa bi ga̱hni bi mafi mi eñꞌu̱:

—Tsu̱ta har pontꞌi.

15Ha nu ar Pilato mi ne nda gohwi xiñho ya jöꞌi, jange bi xoka ar Baraba. Ha nu ar Hesu bi mö nda nꞌwe̱xtꞌi, ne bi da̱twa ya jöꞌi nda tsu̱ta har pontꞌi.

16Nuꞌmú̱, nuya ndogu bi zixa mbo hár thi ar döta tsꞌu̱tꞌwi, ne bi tsꞌohna gatho yá mindoguwi mi ꞌbu̱hnu̱.

17Ne bi göꞌspabiꞌu̱ nꞌar the̱nga dutu, ne bi hñuꞌspabi nꞌár ntsantꞌi ya ꞌmini xki mꞌe.

18Bi mu̱di bi ze̱ngwabiꞌu̱ njawa:

—Xa̱r tsi te, ár Ndöꞌi ya xodyo.

19Ne mi ju̱ nꞌar tꞌo mi fe̱mba ár ñö, mi tsoxꞌu̱, ne mi nda̱ndihmö mi ndöñꞌu̱ empꞌö.

20Nu mi wadi bi tꞌo̱tꞌwa ar thede, bi thökwa ar the̱nga dutu xki njöꞌspabi, bi thetwa yá dutuse̱, ne bi nju̱ki nda tsꞌu̱ta har pontꞌi.

Ár ntsꞌu̱ti ar Hesu har pontꞌi

(Mt. 27:32‑44; Lk. 23:26‑43; Jn. 19:17‑27)

21Mi thohnu̱ ar Simu me Sirene, ár dada ar Handro ne ar Rufo, xki ꞌñe har hwöhi, bi njapi nda hñöxa ar pontꞌi habu̱ nda tsꞌu̱ta ar Hesu.

22Ne bi tsꞌixa habu̱ mi tꞌembabi ar Golgota, di bo̱ni da ꞌñenö Nñöxhmundoꞌyo.

23Ne nunu̱ bi tꞌumbabi ar ixkatꞌafi, mi nthöskwi nꞌar bopo xi nju ár thuhu ar mira, ha nöꞌö himbi ne bi zi.

24Nuya ndogu mi wadi bi tsu̱tꞌu̱ har pontꞌi, bi ñheꞌu̱ yá dutu, mi e̱ntsꞌa ya nthöhö nda nuꞌu̱ te nda hñöxa nꞌa ngu nꞌaꞌu̱.

25Mi tsu̱ ngu nꞌar gu̱to xudi núꞌmu̱ mi tsꞌu̱ti.

26Ne nunar xithe̱ habu̱ xki tꞌotꞌa yoꞌö xki tsꞌu̱ti, mi enö: Gehnu̱ ár Ndö ya xodyo.

27Bi tsꞌu̱twi ma yoho ya ñꞌo̱ho̱ ma ya bë, nꞌa hár ñꞌe̱i ne manꞌa hár ngöhö.

28Njapꞌu̱ bi thogi ngu xki tꞌotꞌa har Tꞌofo habu̱ enö: Bi nhu ngu nꞌar tsꞌokte.

29Ha gatho nuꞌu̱ mi thohnu̱, xa mi theni, ne mi hwötꞌa yá ñö mi eñꞌu̱:

—Xipya, ngi enö ngi yo̱tꞌwa ár nijö Jö, ne ar hñupa ngi pengi ngi ju̱spa manꞌagi,

30mpo̱se̱ ꞌmu̱, ne kö habu̱ gi zu̱di.

31Mi njapꞌu̱ nuꞌu̱ ya ndömöjö nꞌehe, mi theni. Ne ya bötꞌofo mi mpehwi mi eñꞌu̱ nꞌa ngu nꞌa:

—Bi po̱ maꞌra, ne hingi tsa̱ da mpo̱se̱.

32Nunar Kristo ꞌnö, ár Ndö ya me Israel, dá göpya har pontꞌi. Ga hanthe ne ga ñꞌemu̱ihe.

Ha nuꞌu̱ togo xki tsꞌu̱twi mahye̱gi mi theni nꞌehe.

Ar Hesu bi du

(Mt. 27:45‑56; Lk. 23:44‑49; Jn. 19:28‑30)

33Nu mi zo̱nga madempa bi mꞌe̱xui xo̱ge ar ximha̱i, ne bi wadi mi zo̱tꞌa hñunde.

34Nu mi zo̱nga hñunde, ar Hesu bi ꞌñenö ntsꞌe̱di:

—Eloi, Eloi lama sabaktani, —po̱ntho da ꞌñenö: Ma tsi Dadaꞌi, ma tsi Dadaꞌi, yoꞌö xka hye̱gase̱.

35ꞌRa nuya mi ꞌbu̱hnu̱ mi ꞌyo̱de bi ꞌñeñꞌu̱:

—Hyanthu̱ hanja zo ar Elia.

36Ne bi nixtꞌi nꞌa, ma ba po nꞌar xiꞌyo har ixkatꞌafi. Bi tuta ha nꞌar xithi ne bi kwatwa hár ne, ne bi ꞌñeñꞌö:

—Hye̱hu̱, ma ga to̱ꞌmhu̱ ha da e ar Elia da ma̱tsꞌi.

37Har Hesu bi mafi ntsꞌe̱di, ne bi du.

38Nuꞌmú̱ bi xita made ar döta dutu mi naxa mbo har dönga nijö, mi kotꞌa habu̱ xa mar nsunda, ba ndu̱ mañö bi göxa ha̱i.

39Ha nunar döndogu mi ꞌba̱hnu̱ mi ñhandwi ar Hesu, mi hyandi bi du njapꞌu̱ xki wadi bi mafi ntsꞌe̱di, bi ꞌñeñꞌö:

—Xa majöni nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ már Tꞌu̱ Jö.

40Mi ꞌbu̱hnu̱ ꞌra ya ꞌbe̱hñö nꞌehe mi handatho yapꞌu̱. Mi ñꞌowiꞌu̱ ar Maria me Magdala, ar Salome, ne ar Maria ár nönö ar ꞌbe̱fa Hakobo ne ar Huse.

41Nu mi ꞌbu̱hyu̱ Ngalilea mi te̱ni ne mi fa̱tsꞌi, ne ma nze̱ye̱ xki de̱ni mba e Herusale.

Ár ntꞌa̱gi ar Hesu

(Mt. 27:57‑61; Lk. 23:50‑56; Jn. 19:38‑42)

42Núꞌmu̱ ꞌbu̱tho nda yu̱ ar hyadi nor paꞌö ar ñhoki, nunár hyaxꞌöpꞌu̱ mar pa ntsa̱ya̱,

43nunar Huse me Arimatea mi ꞌbu̱hwi ar mhuntsꞌandö, ne xa mi nhumañho, mi to̱ꞌmi nda hyandwa ár tsꞌu̱tꞌwi Jö nꞌehe, bi ze̱ta ár mu̱i ne bi yu̱tꞌi ma ba ñöwi ar Pilato, bi ꞌya̱pa nda umba ár ndoꞌyo ar Hesu.

44Ar Pilato xa bi ꞌyo̱tho mi ꞌyo̱de xki du. Bi zofo nda e ar döndogu nda ꞌya̱mbabi ha majöni xki du.

45Ne mi wadi bi da̱majöni ar döndogu, bi tꞌumba ar Huse ár ndoꞌyo ar Hesu.

46Ar Huse bi da̱nga nꞌar tꞌaxdutu, ne bi köꞌmba ár ndoꞌyo har pontꞌi. Bi ma̱tsꞌi, ne bi ꞌye̱ntꞌa ha nꞌar tꞌa̱gi xki nsa̱ꞌma ha nꞌar ndo̱do, ne bi tönga nꞌar döta do bi gotwa ár goxthi ar tꞌa̱gi.

47Ha nunar Maria me Magdala ne ar Maria ár nönö ar Huse mi hantꞌu̱ habu̱ bi tꞌa̱gi.