Search form

AR MARKO 4

Ár ꞌbede ar motꞌi

(Mt. 13:1‑23; Lk. 8:4‑15)

1Ar Hesu bi du̱ꞌma manꞌagi bi uta ya jöꞌi har ñönthe. Ne bi gotꞌatho nze̱ye̱ ya jöꞌi, xa mar nze̱ye̱. Jange nöꞌö bi yu̱tꞌa har motsa ne ka bi hñuxnu̱, ha gatho ya jöꞌi mi ꞌba̱ta har ñönthe.

2Ne te gatho mi utꞌu̱ mꞌede, ne njapꞌu̱ mi utwabiꞌu̱ ár ntꞌuti, bi ꞌñembabiꞌu̱:

3—ꞌYo̱xu̱ nöꞌö ma ga xiꞌahu̱: Nꞌar motꞌi bi bo̱ni ma ba mpotꞌi.

4Ne núꞌmu̱ mi mpotꞌi, nꞌa tu̱i bi zo har ꞌñu, ba e ya tsꞌintsꞌu̱ bi go bi za.

5Manꞌa tu̱i bi zo ha ya do habu̱ himi köxa nze̱ye̱ ar ha̱i. Ngutꞌa bi kꞌontsꞌi ngetho himar mpidi ar ha̱i.

6Núꞌmu̱ mi bo̱xa ar hyadi, bi hwixki, ne bi ꞌyotꞌi, ngetho himi tsa̱ nda nu̱nga yá ꞌyu̱.

7Manꞌa tu̱i bi zo habu̱ mi ja ya ꞌmini. Ne nu mi te nuya ꞌmini, bi xuhña bi otꞌi ne hinte bi uni.

8Manꞌa tu̱i bi zo habu̱ mar ñho ar ha̱i, ne bi unga nꞌar hoga sofo, bi kꞌontsꞌi ne bi te. Bi unga nꞌa̱temaꞌre̱tꞌa, hñunꞌa̱te ne nꞌanthebe nꞌa ngu nꞌa ar ꞌba̱i.

9Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nöꞌö togo tu ár gu, dá ꞌyo̱xa nöꞌö di mö.

10Núꞌmu̱ mi mꞌu̱se̱ nuꞌu̱ mi te̱ni ne nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá ma̱xte, bi ꞌya̱mbabi tema ndi bo̱nga nunar ꞌbedeꞌö.

11Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ xi utꞌahu̱ Jö nöꞌö hinxi fö mamꞌe̱tꞌo tengu ár tsꞌu̱tꞌwi, ha nu maꞌra hindi ñꞌohu̱, di utamꞌede.

12Ne xta hyandi, hinda bödi ter me̱ꞌö, nu xta ꞌyo̱de hinda zo yá mfeni, njapꞌu̱ hinda ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi, ne da mpumbabi.

13Ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ha hingi pöhu̱ tema di bo̱nga nunar ꞌbedenu̱. Hanja ma gi pöhu̱ tema di bo̱nga gatho nuya ꞌbede ꞌmu̱.

14Nunar motꞌi, gehnu̱ nöꞌö togo xanga ár mhö Jö.

15Nöꞌö te ꞌbotꞌi bi zo har ꞌñu, njangu nuꞌu̱ togo xi nsipa ár mhö Jö. Ne xta wadi da ꞌyo̱de, ngutꞌa da ꞌñepꞌu̱ ar tsꞌondöhi, ne da hñömba nunar mhö xki zomhö ár mu̱i.

16Njapꞌu̱tho nöꞌö bi ꞌbotꞌa ha ya do, núꞌmu̱ xta nsipa ar mhö, njohya da hñöni.

17Ha hinxi nu̱nga yá ꞌyu̱, jange ngutꞌa da ꞌyotꞌi nu xta ꞌñepabi ya thogi ne ya ntꞌu̱tsa ngetho te̱mba ár mhö Jö, dama da ꞌwege.

18Ha nöꞌö bi ꞌbotꞌa habu̱ mi ja ya ꞌmini, ñhe̱hwi nuꞌu̱ togo xi ꞌyo̱ ár mhö Jö,

19ne tupár mu̱i gatho nöꞌö te jawa har ximha̱i. Ne ñhe̱gi da ka ar bojö ne gatho nu maꞌra te hyo̱ke, ne da hwata ar mhö xki zo hár mu̱i, njangu ar tꞌe̱i hinte bi uni.

20Ha nu maꞌra bi zo habu̱ mar ñho ar ha̱i. Geꞌu̱ togo xi ꞌyo̱ ár mhö Jö, ne da hñöni xiñho, njangutho nuꞌu̱ bi unga ar hoga sofo, ꞌra nꞌa̱temaꞌre̱tꞌa, maꞌra hñunꞌa̱te, ne maꞌra nꞌanthebe nꞌa ngu nꞌar ꞌba̱i.

Gatho nöꞌö tꞌo̱tꞌa ñꞌöntho, nꞌar pa ma da födi

(Lk. 8:16‑18)

21Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱ nꞌehe:

—Hage da thö nꞌar ñotꞌi ne da joꞌma ha nꞌar hwada, wa da ꞌbo̱ ha̱i nꞌar fidi. Hage hinda tꞌexa har mfoxꞌyo.

22Njapꞌu̱tho nꞌehe, gatho nöꞌö tꞌo̱tꞌa ñꞌöntho, nꞌar pa ma da födi, ne ma da bo̱xa gatho nöꞌö xi joꞌmi.

23Nöꞌö togo tu ár gu, dá ꞌyo̱xa nöꞌö di mö.

24Ne bi ꞌñembabi nꞌehe:

—Hyanthu̱ xiñho tema gi o̱hu̱, ngetho nuꞌmu̱ gi kwathu̱ xiñho nöꞌö nsiꞌahu̱, ma da thusꞌahu̱ ár nze̱ye̱.

25Ngetho nöꞌö togo pe̱tsꞌi, ma da thuꞌspabi ár nze̱ye̱, ha nöꞌö hinte pe̱tsꞌi, da thömba nöꞌö beni mi pe̱ꞌshmö.

Ar ꞌbede hanja te ar ꞌbotꞌi

26Ar Hesu bi ꞌñembabi nꞌehe:

—Ár tsꞌu̱tꞌwi Jö ñhe̱hwi ngu nꞌar ñꞌo̱ho̱ pontꞌe̱i har ha̱i.

27Da ñꞌöhö ne da nangi, parxui po̱tsꞌe ne te, mödi hingi pödi hanja.

28Ngetho nunár ñhose̱ ar ha̱i unga ar sofo: mꞌe̱tꞌo ar do̱nitho, mꞌe̱fa da ngöhö, ne nuya ngöhö da ñuxa ya tꞌe̱i.

29Ne nu xta ñötsꞌi, ngutꞌa da mfota ar tꞌe̱xu̱, ngetho xi zo̱ ar sofo.

Ár ꞌbede ar nda̱murtasa bi ꞌbotꞌi

(Mt. 13:31‑32; Lk. 13:18‑19)

30Bi ꞌñembabi nꞌehe:

—Tema ga emfu̱ di hñöxa ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, wa tema ꞌbede ga he̱jwu̱.

31Ñhe̱hwi nꞌar nda̱murtasa, nuꞌmu̱ xta ꞌbotꞌi xa tsi tꞌu̱lo, töta gatho nu maꞌra.

32Ha nu xta te, töpa ár döta maꞌra ya kꞌani. Ne xa di döta yá ꞌye̱, nuya tsꞌintsꞌu̱ hokyá mꞌafi ha yá xudi.

Teme mi japa ar Hesu ya ꞌbede

(Mt. 13:34‑35)

33Ar Hesu mi mönga nze̱ye̱ ya ꞌbede nguyu̱. Njapꞌu̱ mi utwa ya jöꞌi ár mhö Jö, njangu mi tsa̱ nda zo yá mfeniꞌu̱.

34Nuꞌmu̱ himar ꞌbede, hinte mi xipabiꞌu̱, mödi yá ma̱xte mi otꞌwa ar ꞌñu tema ndi bo̱ni, núꞌmu̱ mi ꞌbu̱se̱ꞌu̱.

Ar Hesu bi japa ar ꞌyomndöhi bi ntsa̱ya̱

(Mt. 8:23‑27; Lk. 8:22‑25)

35Nor paꞌö mi nxui, bi ꞌñemba yá ma̱xte:

—Ma ga thohu̱ ꞌrandi.

36Bi ꞌñe ya jöꞌi, ne har motsa habu̱ mi ku̱ꞌu̱, bi maꞌu̱. Mi ꞌbu̱hnu̱ maꞌra ya motsa nꞌehe.

37Núꞌmu̱ mi ku̱ har dehe, bi ñꞌo nꞌar ꞌyomndöhi, ne xa mi e̱nsa ar dehe har motsa, ꞌbu̱tho nda ku̱ꞌmi.

38Ne ar Hesu mi ꞌbe̱nga hár xu̱tha ar motsa mi öhö, xki ga̱xa ár ñö ha nꞌar huhni. Bi ma ba tꞌa̱, ne bi tꞌembabi:

—Utate, ha hingi handi ma ga ku̱hu̱.

39Ne bi nankꞌö bi zu̱ ar ndöhi, ne bi ꞌñemba ar ñho̱nthe:

—Ñhe, ntsa̱ya̱.

Ne bi ntsa̱ya̱ ar ndöhi, ne gatho bi ñhetho.

40Ar Hesu bi ꞌñemba yá ma̱xte:

—Yoꞌö xa gi ntsuhu̱. Hanja hingi ñꞌemu̱ihu̱.

41Nuꞌmú̱ xa bi zu̱ nꞌar mbidi, ne mi enga nꞌa ngu nꞌaꞌu̱:

—Togoꞌmu̱nu̱. Ar ndöhi ne ar ñho̱nthe o̱te te ꞌbe̱pabi.