Search form

AR MATEO 25

Ár ꞌbede ꞌre̱tꞌa ya nxutsi

1Núꞌmu̱ xta penga Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi da ꞌñekwa ár tsꞌu̱tꞌwi, ma da ñhe̱hwi ngu nꞌar nthöti bi tꞌo̱tꞌe. ꞌRe̱tꞌa ya nxutsi bi hñöxa yá ñotꞌi, ma ba thö ar ñꞌo̱ho̱ ma nda nthöti.

2Ha nuya nxutsiꞌu̱, ku̱tꞌa mi ja yá mfeni ne ku̱tꞌa mi ñꞌentho.

3Nuꞌu̱ ku̱tꞌa mi ñꞌentho, himbi hñöxa nze̱ye̱ ar nziki da xitꞌa yá ñotꞌi.

4Ha nuꞌu̱ ma ku̱tꞌa mi ja yá mfeni, bi hñöxkwi mahye̱gi yá ñotꞌi nꞌa xito mi po ar nziki.

5Nöꞌö ma nda nthöti himbi ngutꞌa bi zo̱ho̱, jange gatho ꞌre̱tꞌa ya nxutsi bi zo̱pa ar tꞌöhö ne bi ñꞌöꞌu̱.

6Ngu made ar xui bi nheki nꞌar mhafi mi emba ya nxutsi: Xi ꞌñepꞌu̱ nöꞌö togo ma da nthöti. Di ma ba thöhu̱.

7Nuꞌmú̱ nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌa ya nxutsi bi nuhu, ne dama bi tso̱ yá ñotꞌi.

8Nuꞌu̱ mi ñꞌentho bi ꞌñemba nu ma ku̱tꞌa mi ja yá mfeni: Thogagihe nꞌa tu̱i ri nzikihu̱, ngetho ma ñotꞌihe hwetꞌatho.

9Ha nuya nxutsi mi ja yá mfeni, bi ꞌñemba nu maꞌra: Hinꞌö, xiꞌmu̱ da kꞌatkagihe nꞌe. Xiñho ma gi ta̱nse̱hu̱ habu̱ bi ꞌba̱.

10Núꞌmu̱ mi ꞌyo ar ꞌñu ma nda da̱nga ar nziki, geꞌmu̱ bi zo̱ nöꞌö togo ma nda nthöti. Nuꞌmú̱ nuꞌu̱ ku̱tꞌa ya nxutsi xki ñhoki bi yu̱tꞌwi har ngo, ne bi njotꞌa ar goxthi.

11Mꞌe̱fa bi zo̱ nuꞌu̱ maꞌra ya nxutsi, ne mi eñꞌu̱: Ndada, xogagihe ar goxthi.

12Ha nöꞌö togo ma nda nthöti, bi döti ne bi ꞌñembabiꞌu̱: Xa majöni di xiꞌahu̱, hindi pöka togoꞌihu̱.

13Jange nuꞌahu̱ ndo̱ꞌmhu̱, ngetho hingi pöhu̱ tema pa, wa tema xe̱nimpa, ma da zo̱ Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

Ár ꞌbede nꞌar hmu bi zokwa ár bojö yá ꞌbe̱go

14Ár tsꞌu̱tꞌwi Jö jangu nꞌar hmu mi ꞌba̱ ar ꞌñu nda ma manꞌar ha̱i yapꞌu̱. Ne bi zohna yá ꞌbe̱go ne bi hyemba ár bojö nda japabi nda xu,

15ngu ár nihi yá mfeni nꞌa ngu nꞌa. Nꞌa bi umba ku̱tꞌa ya bojö, manꞌa bi umba yoho, ha nöꞌö manꞌa nꞌase̱ bi umbabi. Nepꞌu̱ bi gu̱ ar ꞌñu bi ma.

16Nöꞌö togo bi tꞌumbabi ku̱tꞌa, bi ma ba japa nunar bojönu̱ bi mpe̱fi, ne bi gu̱ka ma ku̱tꞌa.

17Njapꞌu̱ nöꞌö xki tꞌumba yoho nꞌehe, bi gu̱ka ma yoho.

18Nöꞌö togo xki tꞌumba nꞌa, bi ma ba xa̱ꞌma nꞌar otsꞌi, ne ka bi ꞌñöhnu̱ ár bojö ár hmu.

19Mi tho nze̱ye̱ ya pa ba penga ar hmu, ne bi hñöꞌspa majöni yá ꞌbe̱go.

20Mi zo̱ nöꞌö xki tsꞌokwabi ku̱tꞌa ya bojö, bi umba ár hmu ma ku̱tꞌa xki döhö, ne bi ꞌñembabi: Tsi ndada, ga tsogagi ku̱tꞌa ya bojö, ha nuga da höñꞌa ma ku̱tꞌa xta töhö.

21Nuꞌmú̱ ar hmu bi dödi ne bi ꞌñenö: Xiñho nöꞌö xka pe̱fi, xa gar hoga ꞌbe̱go gi o̱tꞌa nöꞌö nsiꞌaꞌi. Ga pödi ga su nöꞌö tsi tu̱i da ꞌraꞌi. Nupya ma ga husꞌa ár nze̱ye̱. Ba e ga ꞌbu̱hwi ri hmugi, ne ga njohyawi.

22Mꞌe̱fa bi zo̱ nöꞌö xki tꞌumbabi yoho ya bojö, ne bi ꞌñemba ár hmu: Tsi ndada, ga tsogagi yoho ya bojö, ha nuga xta höñꞌa ma yoho xta töhö.

23Nuꞌmú̱ ar hmu bi dödi ne bi ꞌñenö: Xiñho nöꞌö xka pe̱fi, xa gar hoga ꞌbe̱go gi o̱tꞌa nöꞌö nsiꞌaꞌi. Ga pödi ga su nöꞌö tsi tu̱i da ꞌraꞌi. Nupya ma ga husꞌa ár nze̱ye̱. Ba e ga ꞌbu̱hwi ri hmugi, ga njohyawi.

24Núꞌmu̱ mi zo̱ ar ꞌbe̱go xki tsꞌokwa nꞌar bojö, bi ꞌñemba ár hmu: Tsi ndada, di pödi xi ntsꞌoꞌi, ne ma gi hñömga nöꞌö xta töhö, ngetho gi xo nöꞌö hinxka potꞌi, ne gi muntsꞌa ar tꞌe̱i hinxka pitsꞌi.

25Jange nuga da tsu, ne ma da a̱gi, ha nupya xi ꞌbu̱kwa nöꞌö ri me̱ti.

26Ar hmu bi dödi ne bi ꞌñenö: Xa gar tsꞌoꞌbe̱go ne gar döhñe. Nuꞌmu̱ ngi pödi di xo nöꞌö hinxta potꞌi ne di muntsꞌa nöꞌö hinxta pitsꞌi,

27nuꞌmú̱, yoꞌö hinga kwata ma bojö ha ya jwatbojö, ne xta pengi nda tꞌakagi ma bojö ne nöꞌö xki döhö.

28Ne bi ꞌñemba nuꞌu̱ togo mi ñꞌowi: Hñömbabihu̱ ar bojö da tsokwabinu̱, ne umbabihu̱ togo pe̱ꞌsa ꞌre̱tꞌa.

29Ngetho nöꞌö togo pe̱tsꞌi, ma da tꞌumbabi da bongwathobi, ha nöꞌö tsi tu̱i pe̱tsꞌi, ma da thömbabi xo̱ge.

30Ne nöꞌö ar ꞌbe̱go hinter ꞌbe̱fi, ꞌñethu̱ har ꞌbe̱xui habu̱ jar tsꞌoni ne ar nguxtꞌatsꞌi.

Ar Hesu ma da hñöꞌspa majöni ya meximha̱i

31Nu xta penga Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi di hö nꞌar döta nsunda, ne di ñꞌowi yá e̱nxe̱, da hñuxa hár thuxandö da hñöꞌspa majöni ya meximha̱i.

32Ma da mhuntsꞌa gatho ya jöꞌi ꞌbu̱ hár nxidi ar ximha̱i, ne da hwahna nꞌa ngu nꞌa, njangu nꞌar ma̱ꞌyo ꞌweka ya de̱ti ne ya tꞌöxi.

33Ne ma da ꞌba̱ꞌma hár ñꞌe̱i ya tsi de̱ti, ne hár ngöhö ya tꞌöxi.

34Nuꞌmú̱ nunar Ndö ma da ꞌñemba nuꞌu̱ ꞌba̱ hár ñꞌe̱i: Ba ehu̱ nuꞌahu̱ xi jöpꞌahu̱ ma Dada, ku̱thu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi Jö xi thokꞌahu̱ núꞌmu̱ hinte mi ꞌbu̱hmö ar ximha̱i.

35Ngetho núꞌmu̱ ndi tunthu, ga ꞌraju̱ te da tsi. Núꞌmu̱ ndi tuthe, ga ꞌraju̱ ar dehe, ne núꞌmu̱ ndi ne ar ꞌñu, ga ꞌraju̱ habu̱ da oxi.

36Núꞌmu̱ himi otho te nga he, ga hetkagihu̱. Núꞌmu̱ ndi hñeni ne ndi o ar fa̱di, ga e ga kꞌöskagihu̱.

37Nuꞌmú̱ nuꞌu̱ bi ꞌyo̱tꞌa xiñho da ꞌñeñꞌu̱: Ma tsi Hmuꞌihe, hamꞌu̱ da hantꞌahe ngi tunthu, ne da ꞌraꞌahe te ngi tsi. Wa hamꞌu̱ da hantꞌahe ngi tuthe, ne da ꞌraꞌahe ar dehe.

38Hamꞌu̱ da hantꞌahe ngi ne ar ꞌñu, ne da ꞌraꞌahe habu̱ ngi oxi. Wa hamꞌu̱ da hantꞌahe mi otho te ngi hye, ne da hetꞌahe.

39Hamꞌu̱ da hantꞌahe ngi hñeni, wa ngi o ar fa̱di, ne ma da kꞌösꞌahe.

40Nuꞌmú̱ ar Ndö da dödi ne da ꞌñenö: Xa majöni di xiꞌahu̱, nuꞌmu̱ ga ꞌyo̱thwu̱ nꞌa nuꞌu̱ ma tsi ku, mödi hingi döta hár nthandi ya jöꞌi, pöhu̱ go ga ꞌyo̱tkagihu̱.

41Mꞌe̱fa ar Ndö da ꞌñemba nuꞌu̱ ꞌba̱ hár ngöhö: ꞌWehu̱ di möhu̱ nuꞌahu̱ xi zu̱ꞌahu̱ ár kwe̱ Jö. Di ma ba ñho̱hu̱ har tsibi hiñhamꞌu̱ da hwetꞌi, xi tꞌe̱kwabi ar tsꞌondöhi ne yá e̱nxe̱ te̱ni.

42Ngetho ndi tunthu, ne hinga ꞌraju̱tsꞌu̱ te nga tsi. Ndi tuthe, ne hinga ꞌraju̱tsꞌu̱ ar dehe.

43Ndi ne ar ꞌñu, hinga ꞌraju̱ ar se̱ki habu̱ nga oxi. Mi otho te nga he, ne hinga hyetkagihu̱. Ndi hñeni ne ndi o ar fa̱di, ne hinga ma ga kꞌöskagihu̱.

44Nuꞌmú̱ ya tsꞌojöꞌi ma da dödi ne da ꞌñeñꞌu̱: Ma tsi Hmuꞌihe, hamꞌu̱ da hantꞌahe ngi tunthu, ngi tuthe, ngi ne ar ꞌñu, hinte ngi pe̱ꞌsa te ngi hye, ngi hñeni wa ngi o har fa̱di, ne hinda fa̱xꞌahe.

45Nuꞌmú̱ ar Ndö da dötwabi ne da ꞌñenö: Xa majöni di xiꞌahu̱, nuꞌmu̱ hingi fa̱xu̱ nꞌa numa tsi ku hingi döta hár nthandi ya jöꞌi, pöhu̱ go gekagi togo hinxka fa̱xu̱.

46Nuꞌmú̱ nuꞌu̱ di ma habu̱ ma da hñönga ar mfe̱i hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Ha nuꞌu̱ xi ꞌyo̱tꞌa xiñho, ma da yu̱tꞌa mhetsꞌi habu̱ hiñhamꞌu̱ da göxa yá te.