Search form

AR MATEO 27

Ar Hesu ma ba mꞌa̱mba ar Pilato

(Mr. 15:1; Lk. 23:1‑2; Jn. 18:28‑32)

1Nu ár hyaxꞌö ja mi hatsꞌi, gatho ya ndömöjö ne ya dönziandö bi nkoꞌu̱ nda hyo ar Hesu.

2Ne bi zixꞌu̱ xki nso̱tꞌe, ma ba da̱twa ha yá ꞌye̱ ar Ponsio Pilato togo mar ndö Nhudea.

Hanja bi du ar Huda

3Ar Huda togo xki da̱ ar Hesu, mi hyandi xki tꞌe̱ntꞌi nda tho, xa bi du ár mu̱i nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌe. Ne bi ntso̱ꞌmi, bi ma ba koꞌsa nuꞌu̱ nꞌa̱temaꞌre̱tꞌa ya tꞌaxbojö xki umba ya ndömöjö ne ya dönziandö.

4Ne bi ꞌñenö:

—Nuga xta o̱tꞌa nꞌa ra döta tsꞌoki, ngetho xta da̱ da tho nꞌar ñꞌo̱ho̱ hinte tu.

Ha nuꞌu̱ bi ꞌñeñꞌu̱:

—Hindi pöje. Hyandge te gi pe̱fi.

5Nuꞌmú̱ ar Huda bi gu̱ bi fo̱ta ya bojö mbo har nijö, ne bi bo̱ni bi götꞌa ar xögu ár ꞌyu̱ga, ne bi ñhose̱.

6Nuya ndömöjö bi go ya bojö, ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Nunar bojönu̱ hinda tsa̱ ga u̱thu̱ hár mꞌe̱sbojö ar nijö, ngetho ár njutꞌi ár ji nꞌar jöꞌi.

7Nepꞌu̱ bi nkoꞌu̱ nunar bojöꞌö, ma nda da̱nga nunar ha̱i ár thuhu ár Ha̱i ar Gö, ne nda ntꞌa̱hnu̱ ya nzo̱ho̱ jöꞌi.

8Jange gehnu̱ ár thuhu pe̱ꞌsa nuya payu̱, ár thuhu ar Ha̱iji.

9Njapꞌu̱ bi tho ngu xki mönga ár mꞌe̱hni Jö ár thuhu Heremia núꞌmu̱ bi ꞌñenö: Bi nju̱ nöꞌö nꞌa̱temaꞌre̱tꞌa ya tꞌaxbojö, gehnu̱ ár nze̱ye̱ ar bojö xki thuꞌspa togo bi ꞌba̱, ngu xki hñuꞌspa ya me Israel.

10Ne bi tꞌuni bi tha̱mba ár ha̱i ar gö, ngu xki ꞌbe̱pkagi ar tsi Hmu.

Ar Pilato bi hñöꞌspa majöni ar Hesu

(Mr. 15:2‑5; Lk. 23:3‑5; Jn 18:33‑38)

11Ar Hesu mi ꞌba̱hnu̱ hár nthandi ar Pilato, togo mar ndö Nhudea, ne nunar ndönu̱ bi ꞌya̱mba nꞌar ntꞌa̱ni:

—Ha go geꞌe ár Ndö ya xodyo.

Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hö, ngu xka mönse̱.

12Nepꞌu̱ ya ndömöjö ne ya dönziandö xa te gatho mi ho̱tsꞌe, ha nöꞌö hinte bi dödi.

13Nuꞌmú̱ ar Pilato bi ꞌñemba ar Hesu:

—Ha hingi o̱de gatho nöꞌö tho̱xꞌaꞌi.

14Nunar Hesu hinte bi dötwabi, jange ar ndö xa mi ꞌyo̱tho.

Ar Hesu bi tꞌe̱ntꞌi nda tho

(Mr. 15:6‑20; Lk. 23:13‑25; Jn. 18:38‑19:16)

15Xki nzönga ar ndö ta̱tꞌa je̱ye̱ har da̱ngo mbaxjwa nda hye̱ nꞌar ꞌyofa̱di, nöꞌö nda ꞌya̱ ya jöꞌi.

16Nuya paꞌu̱ mi o ar fa̱di nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu Baraba. Gatho mi pödi tema jöꞌiꞌö.

17Ne núꞌmu̱ mi mhuntsꞌa nze̱ye̱ ya jöꞌi, ar Pilato bi ꞌya̱mbabi ne bi ꞌñenö:

—Togo gi ne ga he̱kꞌahu̱, ar Baraba wa ar Hesu tꞌembabi ar Kristo.

18Ar Pilato mi pödi xki ziꞌspabi ar Hesu nuya ndöxodyo, ngetho xki zo̱tꞌa yá mu̱i mi ꞌbe̱twa yá tsa̱.

19Núꞌmu̱ mi huxa ar Pilato har thuxandö, ár ꞌbe̱hñö ba pe̱mpa nꞌar mhö, ne bi ꞌñembabi: Yo te gi ñꞌe̱ntꞌi gi japa nunar hogajöꞌinu̱, ngetho xa xi pikagi nꞌar tꞌi ar pania.

20Ha nuya ndömöjö ne ya dönziandö bi u̱tꞌa ya jöꞌi nda ꞌya̱di nda the̱ ar Baraba, ne nda tho ar Hesu.

21Nuꞌmú̱ ar Pilato bi ꞌya̱mba ya jöꞌi manꞌagi ne bi ꞌñembabi:

—Nuya yohoyu̱, ndana gi nehu̱ ga he̱kꞌahu̱.

Nuya jöꞌi bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ar Baraba.

22Jange ar Pilato bi mengi bi ñꞌa̱ni ne bi ꞌñenö:

—Xiꞌmu̱, teme ga japa nunar Hesu tꞌembabi ar Kristo.

Gatho bi döꞌu̱ bi ꞌñenö:

—Tsu̱ta har pontꞌi.

23Nuꞌmú̱ ar Pilato bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Tema tsꞌoki xi ꞌyo̱tnu̱.

Ha nuꞌu̱ xa bi ga̱hni bi mafi mi eñꞌu̱:

—Tsu̱ta har pontꞌi.

24Nu mi hyanda ar Pilato hinte mi tsa̱ te nda me̱fi, ho̱nse̱ mi fu̱di nda mu̱xma ya jöꞌi, bi ꞌya̱di nda thömpa nꞌa tu̱i ar dehe, ne bi nxu̱ꞌye̱ ha yá nthandi ya jöꞌi, bi ꞌñenö:

—Hingo ma ga tuꞌspa ár ji ma da nhöꞌmba nunar ñꞌo̱ho̱nu̱. Hyanthu̱ te gi pe̱hu̱.

25Gatho ya jöꞌi bi dödi ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Nuje ne ma bötsihe go ma ga tusfe ár ji ma da nxani.

26Nuꞌmú̱ ar Pilato bi hye̱ ar Baraba. Ha nunar Hesu bi japi nda nꞌwe̱xtꞌi, ne bi ꞌye̱ntꞌwa ha yá ꞌye̱ ya ndogu nda tsu̱ta har pontꞌi.

27Nuꞌmú̱ ya ndogu bi zixa ar Hesu habu̱ mi ꞌbu̱ ar döta tsꞌu̱tꞌwi, ne nunu̱ xa ba kotꞌatho nꞌa mutꞌi ya ndogu.

28Ne nuꞌu̱ bi mo̱kwa yá he, ne bi göꞌspa nꞌar the̱nga dutu.

29Bi hñuꞌspabi hár ñö nꞌa ntsantꞌi ya ꞌmini xki mꞌe, ne bi tꞌe̱ntꞌwa hár ñꞌe̱i nꞌar tsꞌu̱tꞌo. Bi nda̱ndihmö hár nthandiꞌö, ne mi o̱tꞌwa ar thede mi embabiꞌu̱:

—Xa̱r tsi te, ár Ndöꞌi ya xodyo.

30Mi tsoxꞌu̱, ne mi hömba ar tꞌo mi fe̱mba ár ñö.

31Nu mi wadi bi ꞌyo̱tꞌwa ar thede, bi thökwa ar dutu, ne bi mengi bi thetwa ár he, ne bi tsꞌixa habu̱ ma nda tsꞌu̱ta har pontꞌi, ka nda dunu̱.

Ár ntsꞌu̱ti ar Hesu har pontꞌi

(Mr. 15:21‑32; Lk. 23:26‑43; Jn. 19:17‑27)

32Nu mi bo̱ñꞌu̱ bi nthe̱winu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu ar Simu, mar me Sirene. Nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ bi njapi bi duxa ar pontꞌi habu̱ ma nda tsꞌu̱ta ar Hesu.

33Ne mi zo̱nga habu̱ már thuhu Golgota, di bo̱ni da ꞌñenö, Nñöxhmundoꞌyo.

34Ka ba tꞌumbabinu̱ ar ixkatꞌafi mi nthöskwi nꞌar bopo xi nju, ne nu mi za̱, himbi ne bi zi.

35Nuya ndogu mi wadi bi tsu̱ta ar Hesu har pontꞌi, bi ñheꞌu̱ yá dutu bi ꞌye̱ntsꞌa ar nthöhö. Ne bi thogi ngu xki mönga ár mꞌe̱hni Jö núꞌmu̱ bi ꞌñenö: Bi hega ma dutu, ne bi ꞌye̱ntsꞌa ar nthöhö, ne njapꞌu̱ nda böꞌu̱ togo nda hñöska ma he.

36Ne ka bi hñuhnu̱ꞌu̱ bi su ar Hesu.

37Ne bi thuta nꞌar xithe̱ har pontꞌi mañö ár ñö, mi mö yoꞌö xki tsꞌu̱ti, mi enö njawa: Gehnu̱ ar Hesu, ár Ndö ya xodyo.

38Bi tsꞌu̱ta yoho ya bë habu̱ bi tsꞌu̱ta ar Hesu nꞌehe, nꞌa mi zu̱ hár ñꞌe̱i, ha nöꞌö manꞌa hár ngöhö.

39Ne nuꞌu̱ mi thohnu̱ xa mi theni ne mi hwötyá ñö.

40Mi embabiꞌu̱:

—Nuꞌge xka mö gi yo̱tꞌa ar dönganijö, ne ár hñupa gi pengi gi ju̱tsꞌi, mpo̱se̱ xö, kö har pontꞌi nuꞌmu̱ xa majöni ár Tꞌu̱ꞌi Jö.

41Nuya ndömöjö, ya bötꞌofo, ya de̱ngaꞌbe̱pate ne ya dönziandö mi ñömañꞌu̱bi ar Hesu nꞌehe, mi eñꞌu̱:

42—Bi po̱ maꞌra, ha hingi tsa̱ da mpo̱se̱. Nuꞌmu̱ go gehnu̱ ár Ndö ya me Israel, dá göpya har pontꞌi ne ga ñꞌemu̱ihu̱.

43Jamfi Jönu̱ ꞌnö. Dá ma̱xꞌö ꞌmu̱, nuꞌmu̱ xa majöni mödi. Ha hinxi mönse̱ gehnu̱ ár Tꞌu̱ Jö.

44Nuya bë xki tsꞌu̱ta mahye̱gi, mi njapꞌu̱ mi o̱tꞌwa ar thede nꞌehe.

Ar Hesu bi du

(Mr. 15:33‑41; Lk. 23:44‑49; Jn. 19:28‑30)

45Ngu made mpa bi ndu̱i bi mꞌe̱xui xo̱ge ar ximha̱i, ne bi göxa ngu ar hñu nde.

46Núꞌmu̱ ma nda zu̱ ar hñu nde, ar Hesu bi ñö ntsꞌe̱di ne bi ꞌñenö:

—Eli, Eli, lama sabaktani. Di bo̱ni da ꞌñenö: Ma tsi Dada, ma tsi Dadaꞌi, yoꞌö xka hye̱gase̱.

47ꞌRa nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ bi ꞌyo̱de ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ matꞌa ar mꞌe̱hni Elia.

48Nꞌaꞌu̱ dama bi nixtꞌi ba hö nꞌar xiꞌyo ne bi pobo har ixkatꞌafi, bi tuta ha nꞌar xithi, ne bi kwatwa hár ne.

49Ha maꞌra mi eñꞌu̱:

—Hye̱hu̱pꞌu̱, ma ga nuhu̱ ha da ꞌñepꞌu̱ ar Elia da ma̱tsꞌi da kꞌontꞌi.

50Ar Hesu bi mengi bi ñö ntsꞌe̱di manꞌagi, bi da̱ ár hñö ne bi du.

51Geꞌmu̱ bi xi ar dutu mi naxa mbo ar dönganijö, bi ndu̱ mañö di göxa ha̱i ár nse̱gi. Ne bi nja nꞌa ra döta nhwöni, ne ya ndo̱do bi hege.

52Bi xo ya tꞌa̱gi, ne nze̱ye̱ ya hogajöꞌi xki du mꞌe̱tꞌo bi mengi bi nte manꞌagi.

53Bi bo̱ñꞌu̱ ha yá tꞌa̱gi, ne mi mengi bi nte manꞌagi ar Hesu, bi yu̱tꞌu̱ har hnini Herusalen, ne bi hyanda nze̱ye̱ ya jöꞌi.

54Nöꞌö ar döndogu ne yá mindoguwi mi su ar Hesu, mi hyantꞌu̱ bi nhwönga ar ha̱i ne gatho nuya xki thogi, xa bi zuꞌu̱ ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Xa majöni nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ már Tꞌu̱ Jö.

55Yapꞌu̱tho mi ꞌba̱hnu̱ nze̱ye̱ ya ꞌbe̱hñö, mi handa gatho nöꞌö mi thogi, gehyu̱ nuꞌu̱ ba te̱nga ar Hesu har ha̱i Ngalilea mi fa̱tsꞌi.

56ꞌRaꞌu̱ mar Maria me Magdala, ar Maria ár nönö ar Hakobo ne ar Huse, ne ár nönö nuꞌu̱ yoho yá tꞌu̱ ar Sebedeo.

Ár ntꞌa̱gi ar Hesu

(Mr. 15:42‑47; Lk. 23:50‑56; Jn. 19:38‑42)

57Núꞌmu̱ ꞌbu̱tho nda yu̱ ar hyadi, ba ehnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi te̱nga ar Hesu, már thuhu ar Huse me Arimatea, mi the̱ ya ñho.

58Bi ma ba a̱pa ar Pilato nda umba ár ndoꞌyo ar Hesu. Nuꞌmú̱ ar Pilato bi mö nda tꞌumbabi.

59Ar Huse bi ma ba hömpa ár ndoꞌyo ar Hesu, ne bi ma̱xa ha nꞌar tꞌaxdutu.

60Ne bi ma ba a̱ ha nꞌar ꞌraꞌyo tꞌa̱gi, habu̱ ma nda tꞌa̱se̱ꞌö, xki nsa̱ꞌma ha nꞌar ndo̱do. Nepꞌu̱ bi tönga nꞌa ra döta do, bi gota ar tꞌa̱gi, ne bi ma.

61Getnu̱, mi huhnu̱ mi ñhandwi ar tꞌa̱gi ar Maria me Magdala ne nöꞌö manꞌar Maria.

Ya ndogu mi su ar tꞌa̱gi

62Ár hyaxꞌö, nu xki tho ár pa ñhoki, bi ma ya ndömöjö ne ya de̱ngaꞌbe̱pate, ma ba kꞌöꞌsa ar Pilato,

63ne bi ꞌñembabi:

—Ma ndöꞌahe, da beñhe nunar hya̱te ñꞌo̱ho̱ núꞌmu̱ mi tetho, bi ꞌñenö ár hñupa nda mengi nda nte manꞌagi.

64Jange di nehe gi pe̱hna togo ma da su ar tꞌa̱gi hñupa, yo ma da e yá ma̱xte da bë, ne da ꞌñeñꞌu̱ xi mengi xi nte. Ne nunar nhemhñöꞌö da döta nöꞌö xi mhönga mꞌe̱tꞌo.

65Bi dö ar Pilato ne bi ꞌñenö:

—Xi ꞌbu̱hnu̱ ꞌra ya ndogu, tsixu̱ ne suhu̱ xiñho ngu gi möñhu̱.

66Nuꞌmú̱ nuya ndömöjö ne ya de̱ngaꞌbe̱pate bi maꞌu̱ ma ba thötꞌa ar do mi kotꞌa ar tꞌa̱gi, ne bi zohnu̱ ya ndogu nda su.