Search form

AR MATEO 6

Ar Hesu bi no̱nga ar mfa̱tsꞌi tꞌumba ya hyoya

1Jamasuhu̱ yo ma gi ꞌyo̱thu̱ ya hoga ꞌbe̱fi gi hoñhu̱ da numañhoꞌihu̱ ya jöꞌi. Ngetho nuꞌmu̱ gi ꞌyo̱thu̱ njapꞌu̱, hinte ma nthöhö da ꞌraꞌahu̱ ri Dadahu̱ bi ꞌbu̱ mhetsꞌi.

2Jange nuꞌmu̱ gi umfu̱ nꞌar mfa̱tsꞌi ya hyoya, yo gi jafu̱ da nu̱nga ar ꞌbede ngu o̱tꞌa ya nemhñö, ne da nthu̱xtꞌa ya kꞌaxtꞌathu̱xi ha ya nijö ne ha ya döꞌñu, honi da tꞌeꞌspa yá nsu. Nuꞌu̱ o̱tꞌa njapꞌu̱, gehnu̱ yá nthöhöꞌu̱, hinte to̱ꞌma manꞌa.

3Ha nuꞌahu̱, nu xki umfu̱ nꞌar mfa̱tsꞌi ya hyoya, pöse̱hu̱. Nöꞌö da unga ri ꞌñe̱ihu̱, hinda bö ri ngöhöhu̱.

4Ne ri mfa̱tsꞌihu̱ gi unthu̱ ñꞌöntho, ri Dadahu̱ togo handa ñꞌöntho, da ꞌraꞌahu̱ ri nthöhöhu̱ ha yá nthandi ya jöꞌi.

Ar Hesu bi mönga hanja da tꞌa̱pa Jö

(Lk. 11:2‑4)

5Núꞌmu̱ gi a̱fu̱ Jö, yo gi o̱thu̱ ha yá nthandi ya jöꞌi ngu o̱tꞌa ya nemhñö, ne da ꞌñexyá nsu. Nuyu̱ a̱pabi ꞌba̱tho ha ya nijö ne ha ya ta̱i. Xa majöni di xiꞌahu̱, gehnu̱ yá nthöhöyu̱, hinte to̱ꞌma manꞌa.

6Ha nuꞌahu̱, núꞌmu̱ xki ꞌya̱fu̱ Jö, ku̱tꞌa ha ri nguhu̱ ne kothu̱ ri goxthi. ꞌYa̱fu̱ Jö ri Dadahu̱ ñꞌöntho gi ꞌbu̱se̱wihu̱nu̱, ne ri Dadahu̱ togo handa ñꞌöntho, da ꞌraꞌahu̱ ri nthöhöhu̱ ha yá nthandi ya jöꞌi.

7Núꞌmu̱ gi a̱fu̱ Jö, yo xa gi thöthu̱ getꞌa ya mhö ngu o̱tꞌa nuꞌu̱ hingya gamfi, beñꞌu̱ ngu ár nze̱ye̱ ya mhö, njapꞌu̱ Jö ma da ꞌyo̱tsꞌe.

8Jange yo gi o̱thu̱ ngu yá ꞌbe̱fiꞌu̱, ngetho Jö ar Dada pödi xiñho tema gi kꞌathu̱ núꞌmu̱ hinxka ꞌya̱fu̱tho.

9Núꞌmu̱ gi zohu̱ Jö, ꞌya̱fu̱ njawa:

Ma tsi Dadaꞌihe gi ꞌbu̱ mhetsꞌi,

xa nsunda ri thuhu.

10Ba e gi ndöwa,

ne da tꞌo̱tꞌwa nöꞌö gi mönge har ximha̱i ngu bi tꞌo̱tꞌapꞌu̱ mhetsꞌi.

11ꞌRaje te ga tsihe ar pania.

12Pumgagihe ma tha̱ihe, nguje di pumfe nuꞌu̱ togo tukagihe.

13Ne yo gi he̱gagihe da tsa̱tje ar tsꞌoki, ñöngagihe hinga o̱the nöꞌö hingi ho.

Ngetho gar ndöge, ne ja ri tsꞌe̱di ne hiñhamꞌu̱ da göxa ri nsunda. Dá njapꞌu̱.

14Ngetho nuꞌmu̱ gi pumbabihu̱ nöꞌö togo o̱tꞌahu̱ ar tsꞌomꞌu̱i, ri Dadahu̱ mhetsꞌi nꞌehe da pumpꞌahu̱ ri tsꞌokihu̱.

15Ha nuꞌmu̱ hingi pumbabihu̱ nöꞌö togo o̱tꞌahu̱ ar tsꞌomꞌu̱i, Jö ar Dada hinda pumpꞌahu̱ ri tsꞌokihu̱ nꞌehe.

Ar Hesu bi no̱nga ar bëhë

16Núꞌmu̱ gi bëhu̱, yo gi ponga ri hmihu̱ gi uhu̱ ar dumu̱i ngu o̱tꞌa ya nemhñö, honi da födi xi bëꞌu̱. Xa majöni di xiꞌahu̱, gehnu̱ yá nthöhöꞌu̱, hinte to̱ꞌma manꞌa.

17Ha nuꞌahu̱, núꞌmu̱ gi bëhu̱, ꞌyeka ri ñöhu̱ ne xu̱ka ri hmihu̱ ngu gi o̱thu̱ hyaxꞌmu̱.

18Njapꞌu̱ hinda födi gi bëhu̱. Ho̱nse̱ Jö togo ꞌbu̱ habu̱ hingi nheki, go da bö nöꞌö gi o̱tꞌase̱hu̱, ne da ꞌraꞌahu̱ ri nthöhöhu̱ ha yá nthandi ya jöꞌi.

Pe̱ꞌsu̱ ri ñhohu̱nu̱ mhetsꞌi

(Lk. 12:32‑34)

19Yo xa gi umba ri mu̱ihu̱ gi munsu̱wa har ximha̱i nze̱ye̱ ya ñho habu̱ da zi ya zuꞌwe, da zi ar ha̱i ne da bëꞌahu̱ ya bë.

20Pe̱ꞌsu̱ ri ñhohu̱nu̱ mhetsꞌi habu̱ hinte da japa ar zuꞌwe, hinda zi ar ha̱i, hinda bëꞌahu̱ ya bë.

21Ngetho habu̱ gi pe̱ꞌsu̱ ri ñhohu̱, ka gehnu̱ oda ri mfenihu̱.

Ar ñotꞌi yotka ma ndoꞌyohu̱

(Lk. 11:33‑36)

22Nuya ri da̱hu̱ go yotꞌa gatho ri ndoꞌyohu̱, jange nuꞌmu̱ ri da̱hu̱ ꞌbu̱i xiñho, gatho ri ndoꞌyohu̱ ꞌbu̱ har hyatsꞌi.

23Ha nuꞌmu̱ hingi ꞌbu̱ xiñho ri da̱hu̱, gatho ri ndoꞌyohu̱ ꞌmu̱, ꞌbu̱ har ꞌbe̱xui. Ha nuꞌmu̱ nunar ñotꞌi yotꞌahu̱ xi mꞌe̱xui, tenguhmö ár mpothi ar ꞌbe̱xui.

Yoho ya hmu

(Lk. 16:13)

24Hinda tsa̱ gi pe̱fu̱ yoho ya hmu, ngetho gi u̱tsahu̱ nꞌa, ha gi möhu̱ nöꞌö manꞌa. Nꞌa gi pe̱fu̱ xiñho, ha nöꞌö manꞌa hinꞌö. Njapꞌu̱tho nꞌehe, hinda tsa̱ gi pe̱fu̱ Jö nuꞌmu̱ ho̱nse̱ oda ri mfenihu̱ yá ñho ar ximha̱i.

Ar ñꞌemu̱i

(Lk. 12:22‑31)

25Jange di xiꞌahu̱, yo gi tu ri mu̱ihu̱ núꞌmu̱ hiñꞌotho te gi tsihu̱ wa te gi hyethu̱ ri ndoꞌyohu̱. Ha hinge ri tehu̱ töpa ár nsu ar ñhuni, ne ri ndoꞌyohu̱ töpa ár nsu ar he.

26Hyanthu̱ ya tsꞌintsꞌu̱ nza̱nga mhetsꞌi. Nuꞌu̱ hingi potꞌi, hingi xofo, hinte pe̱ꞌsa yá tꞌu, ha ri Dadahu̱ mhetsꞌi umba te da ziꞌu̱. Ha hingi töfu̱ ár nsu pe̱ꞌsa ya tsꞌintsꞌu̱.

27Togo tsa̱ da japa ár ndoꞌyo da hñuxa ár ñhetsꞌi xa di tupa ár mu̱i.

28Yoꞌö gi tu ri mu̱ihu̱ gi beñhu̱ tema gi hyehu̱ ꞌmu̱. Hyanthu̱ hanja te ya do̱ni har ꞌbatha. Nuꞌu̱ hingi hetꞌi, hingi pe̱ manꞌar ꞌbe̱fi.

29Ha di xiꞌahu̱, nunar ndö Salomon, mödi xa mi döta ár nsu, himbi za̱ bi hye nꞌar he ngu ár nza̱thoꞌu̱.

30Nuꞌmu̱ Jö heta njapꞌu̱ ya do̱ni ꞌba̱ har ꞌbatha ár pania, ne xudi da nkꞌu̱tsꞌi da tꞌu̱ꞌsa har tsibi, tengu da hetꞌahu̱ ꞌmu̱. Yoꞌö xa hinte gi pe̱ꞌsu̱ ri jamfihu̱.

31Jange yo gi tu ri mu̱ihu̱, gi eñhu̱: Tema ga tsihu̱pya, wa te ga hehu̱.

32Ngetho nuꞌu̱ hinxi jamfi, hyaxꞌmu̱ tu yá mu̱i núꞌmu̱ hinte pe̱tsꞌi te da zi, wa te da hye. Ha nuꞌahu̱, ri Dadahu̱ bi ꞌbu̱ mhetsꞌi pöꞌö teme gi kꞌathu̱.

33Nuꞌahu̱, hyoñhu̱ mꞌe̱tꞌo hanja gi ꞌbu̱hu̱ xiñho hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ne gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö neꞌö, ne njapꞌu̱ hö, hinda kꞌatꞌahu̱ gatho nöꞌö gi hoñhu̱.

34Jange yo gi tu ri mu̱ihu̱ nöꞌö te di ꞌñepꞌahu̱ xudi, ngetho hyaxtho ja te ga thohu̱. Nꞌa ngu nꞌa ya pa pe̱ꞌsase̱ yá thogi.