Search form

AR MATEO 8

Ar Hesu bi o̱the nꞌa mi tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo

(Mr. 1:40‑45; Lk. 5:12‑16)

1Nu mi gö ar Hesu har tꞌo̱ho̱, ba köhwi nze̱ye̱ ya jöꞌi mi te̱ni.

2Nꞌa mbi nthe̱witho nꞌar jöꞌi mi tsitꞌa ár ndoꞌyo, ba e bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Ma tsi Hmuꞌi, nuꞌmu̱ gi ne, da tsa̱ gi o̱thegi.

3Ar Hesu bi maka ár ꞌye̱, bi hñuꞌspabi ne bi ꞌñembi:

—Hö, di ne ga o̱theꞌi. Dá dixꞌaꞌi.

Ngu mi wadi bi mönga njapꞌu̱, nunar tsi jöꞌi dama bi hñöka ár hñeni.

4Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Hinto ma gi xipabi, ho̱nse̱ di ma har nijö da hyantꞌa ar möjö, ne hñöxa ri mꞌo̱ñho̱ ngu bi mönga ar Moise, ne da hyantꞌaꞌi ya jöꞌi xi dixꞌi.

Ar Hesu bi o̱thebi nꞌár ꞌbe̱go nꞌar döndogu me Nroma

(Lk. 7:1‑10)

5Nꞌagi ar Hesu mi yu̱tꞌa har hnini Nkapernaum, ba e bi zu̱di nꞌar döndogu me Nroma, mi a̱pa ar möte.

6Ne bi ꞌñembabi:

—Ha gi o̱de, tsi Tata. Nꞌa ma ꞌbe̱go oxa ar tꞌoxi ꞌwe̱tsꞌi, hingi tsa̱ da ꞌñöni, xa tho ya u̱gi.

7Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñenö:

—Gar manu̱, ma ga o̱thega.

8Nunar ndöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hinꞌö, tsi Tata, ngetho hindi ꞌñepkagi gi ku̱tꞌa ha ma ngu. Nöꞌö di a̱ꞌi, ho̱nse̱ gi mö da dixa ma ꞌbe̱go, nuga di ñꞌemu̱i da njapꞌu̱.

9Ngetho nuga ꞌbu̱ togo ꞌbe̱pkagi, ha di pe̱ꞌsa ya ndogu di ꞌbe̱pabi nꞌehe. Nuꞌmu̱ ga emba nꞌa, di manu̱, da ma. Ha nuꞌmu̱ ga emba manꞌa, ba ehe, da ehe. Nuꞌmu̱ ga emba ma ꞌbe̱go: ꞌYo̱tꞌa nunar ꞌbe̱finu̱, da ꞌyo̱tꞌe.

10Nu mi ꞌyo̱xa njapꞌu̱ ar Hesu xa bi ꞌyo̱tho, ne bi ꞌñemba ya jöꞌi mi te̱ni:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, hinxta tinga nꞌar me Israel di pe̱ꞌsa nꞌar ñꞌemu̱i ngu nunar ñꞌo̱ho̱nu̱.

11Ne di xiꞌahu̱, ma da e nze̱ye̱ xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i da yu̱tꞌa mhetsꞌi da hñuxkwi ar Abra, ar Isa ne ar Hakob hár tsꞌu̱tꞌwi Jö.

12Ha nuꞌu̱ ndi ꞌñepahmö nda ꞌyu̱tꞌa mhetsꞌi hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, hinda ma da tꞌumba ar se̱ki. Ma da tꞌe̱nga nthi, da tꞌetꞌa har ꞌbe̱xui habu̱ ma da nzoni ne da guxtꞌa yá tsꞌi di tho ya u̱gi.

13Nepꞌu̱ ar Hesu bi ꞌñemba ar döndogu:

—Di ma ri ngu, da njapꞌu̱ ngu xka ñꞌemu̱i.

Ne geꞌmu̱ dama bi dixa ár ꞌbe̱go.

Ar Hesu bi o̱thebi ár to ar Pedro

(Mr. 1:29‑34; Lk. 4:38‑41)

14Nꞌagi ar Hesu bi ma hár ngu ar Pedro, ka bi dinbabinu̱ ár to mi the̱ ar mpatꞌi.

15Ar Hesu bi mipa ár ꞌye̱, ne dama bi hye̱ ar mpatꞌi mi the̱. Bi nanga nunar ꞌbe̱hñönu̱, ne bi umbabi te nda ziꞌu̱.

16Mi taknxui ba tsꞌimpa ar Hesu nze̱ye̱ xki nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi, ha nöꞌö nꞌadar mhö nda ꞌbe̱pabiyu̱, dama nda bo̱ni, ne bi o̱the gatho ya da̱thi.

17Njapꞌu̱ bi tho ngu xki mönga ar mꞌe̱hni Isaia núꞌmu̱ bi ꞌñenö: Gese̱ꞌö bi hñögagihu̱ ma hñenihu̱, ne bi hñöska ma u̱gihu̱.

Nuꞌu̱ mi ne nda de̱nga ar Hesu

(Lk. 9:57‑62)

18Nꞌagi mi hyanda ar Hesu xki gotꞌatho ya jöꞌi, bi ꞌñemba yá ma̱xte:

—Möhö ꞌrandi ar dehe.

19Nꞌa mba epꞌu̱tho nꞌar bötꞌofo, ne bi ꞌñemba ar Hesu:

—Tsi Utate, ga te̱ñꞌaꞌi habu̱ gatho gi ma.

20Ne bi dötwabi ar Hesu:

—Ya miñꞌo pe̱ꞌsa yá oki habu̱ ku̱, nuya tsꞌintsꞌu̱ pe̱ꞌsa yá mꞌafi, ha Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi hiñꞌotho habu̱ da me̱ ár ñö.

21Manꞌa nuꞌu̱ mi te̱ni bi ꞌñembabi:

—Ma tsi Hmuꞌi, ꞌraka ar se̱ki ma ga a̱ ma dada, ne xka pengi, ga te̱ñꞌaꞌi.

22Ar Hesu bi döti ne bi ꞌñembabi:

—Hye̱pꞌu̱ nuꞌu̱ xi du da ꞌya̱ nuꞌu̱ mahye̱gi xi duwi, ne ba e te̱ngagi.

Ar Hesu bi japa ar ꞌyomndöhi bi ntsa̱ya̱

(Mr. 4:35‑41; Lk. 8:22‑25)

23Mi bo̱xa ar Hesu har motsa, nuyá ma̱xte bi de̱ni nꞌehe.

24Núꞌmu̱ mi ku̱ har dehe, bi ñꞌo nꞌar ꞌyomndöhi. Yá mfe̱tsꞌi ar dehe mi hexta ar motsa, har Hesu mi ötho.

25Nuyá ma̱xte bi ma ba ꞌya̱, ne bi ꞌñembabi:

—Tsi Hmu, fa̱xkagihe, ꞌbu̱tho ga jöthu̱.

26Ne nöꞌö bi ꞌñembabi:

—Yoꞌö gi ntsuhu̱. Tema bi ja ri jamfihu̱.

Ne bi nangi bi zu̱ ar ꞌyomndöhi ne ar ñho̱nthe, ne dama bi ñhetho.

27Nuꞌmú̱ nuyá ma̱xte xa bi ꞌyo̱tho ne mi eñꞌu̱:

—Togonu̱ ꞌmu̱, ar ꞌyomndöhi ne ar dehe o̱ta nöꞌö ꞌbe̱pabi.

Yoho ya me Gadara xki nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi

(Mr. 5:1‑20; Lk. 8:26‑39)

28Nu mi zo̱ngwi ar Hesu yá ma̱xte ꞌrandi ar dehe har ha̱i Gadara, ba e yoho ya ñꞌo̱ho̱ bi zu̱di xki nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi, ba po̱nga ha ya tꞌa̱gi, xa ma ya ntsꞌo, hinto mi tsa̱ nda tho har ꞌñu habu̱ mi ꞌbu̱ꞌu̱.

29Nuya ñꞌo̱ho̱yu̱ bi ñö ntsꞌe̱di ne bi ꞌñemba ar Hesu:

—Te gi hongwa Hesu, ár Tꞌu̱ꞌi Jö. Hage xka e gi ꞌraje ar mfe̱i mödi hingi tso̱ta ar pa.

30Mi ꞌyonu̱ yapꞌu̱ nꞌa mutꞌi ya tsꞌu̱di mi ñuni.

31Nuya tsꞌondöhi bi ꞌya̱pa ar möte ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ ma gi ꞌye̱ngagihe, ꞌraje ar se̱ki ma ga ku̱the ha ya tsꞌu̱di ꞌyonu̱.

32Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Hö, di möhu̱ ma ba ku̱thu̱.

Nuꞌmú̱ ya tsꞌondöhi bi bo̱nga ha ya ñꞌo̱ho̱, ne bi ma ba ku̱tꞌa ha ya tsꞌu̱di. Ne gatho nuya tsꞌu̱di dama bi nixtꞌi ba ñho̱ma ha nꞌar maꞌye, ba tso har dehe ne bi jötꞌa gatho.

33Nuꞌu̱ mi su ya tsꞌu̱di xa bi ntsu bi nixtꞌi, ma ba ku̱tꞌa har hnini. Nu mi zo̱ñꞌu̱, dama bi xipa ya jöꞌi nöꞌö tema xki ja nuya ñꞌo̱ho̱ mi nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi.

34Gatho ya mengu nor hniniꞌö bi bo̱ñꞌu̱ ma ba tsu̱ ar Hesu, ne mi hyantꞌu̱, bi ꞌya̱pa ar möte nda bo̱ni nda zokwabinu̱ yá ha̱i.