Search form

AR MATEO 9

Ar Hesu bi o̱the nꞌar da̱thi xki nza ár ndoꞌyo

(Mr. 2:1‑12; Lk. 5:17‑26)

1Nuꞌmú̱ ar Hesu bi bo̱xa har motsa ne bi ꞌranga ꞌrandi ar dehe, bi menga hár ha̱i manꞌagi.

2Mi zo̱nga hár ñöni ar dehe, ba tsꞌimpa nꞌar ñꞌo̱ho̱ xki nza ár ndoꞌyo mi oxa ha nꞌar tꞌoxi, ne nu mi hyandwa yá ñꞌemu̱i nuꞌu̱ mi tsihi, ar Hesu bi ꞌñemba ar da̱thi:

—Ndada, yo gi tu ri mu̱i, ngetho xi mpumpꞌa ri tsꞌoki.

3Nuꞌmú̱ ꞌra ya bötꞌofo mi bense̱ njawa: Nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ po̱ntho tsanga Jö.

4Nunar Hesu mi pötwatho yá mfeni, jange bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Yoꞌö gi beñhu̱ hingi ho nöꞌö di mönga.

5Temar ñhembi ga xipabinu̱: Xi mpumpꞌa ri tsꞌoki, wa ga embabi: Nangi gi ꞌyo.

6Pöhu̱ꞌmu̱, Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi pe̱ꞌskwa ar tsꞌe̱di har ximha̱i da pungya tsꞌoki, hyanthu̱ꞌmu̱ te di pe̱fi.

Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñemba ar da̱thi:

—Nangi, ju̱xa ri fidi, di ma ri ngu.

7Nuꞌmú̱ ar da̱thi dama bi nangi, bi ma ár ngu.

8Mi hyanda ya jöꞌi nöꞌö xki thogi, xa mi ꞌyo̱tho, mi nsundabi Jö togo xki umba ar tsꞌe̱di ya meximha̱i da ꞌyo̱tꞌa ya döta ntꞌudi.

Ar Hesu bi zo ar Mateo nda de̱ni

(Mr. 2:13‑17; Lk. 5:27‑32)

9Ar Hesu bi thohnu̱ bi ma, ne har ꞌñu bi hyanda nꞌar ñꞌo̱ho̱ ár thuhu ar Mateo mar njotꞌabojö, mi huxa habu̱ mi njutꞌa ar bojö mi jotꞌa ya ndö, ne bi ꞌñembabi:

—Ba ehe, te̱ngagi.

Ha nöꞌö bi nangi bi de̱ni.

10Mꞌe̱fa ar Hesu bi hñuhwi har mexa hár nguꞌö, ne nze̱ye̱ ya njotbojö ne ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki ba e bi hñuhwi ar Hesu mi ꞌbu̱hwinu̱ yá ma̱xte.

11Nu mi hyanda njapꞌu̱ ya de̱ngaꞌbe̱pate, bi ꞌñemba yá ma̱xte ar Hesu:

—Yoꞌö ñungwi ya njotbojö ne ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki ri Utatehu̱.

12Mi ꞌyo̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌu̱ ꞌyomañho hingi honga togo da o̱the, ha nuꞌu̱ hñeni hö, hoñꞌu̱.

13Di ma ba hoñhu̱ tema di bo̱nga habu̱ enö: Hindi ne gi hönju̱ ya mꞌo̱ñho̱, ꞌñuhu̱ ar nhwëki. Hinxta e ga zo ya hogajöꞌi. Xta e ga zo ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki da ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi.

Ar Hesu bi tꞌa̱mbabi ar bëhë

(Mr. 2:18‑22; Lk. 5:33‑39)

14Mꞌe̱fa ba epꞌu̱ yá ma̱xte ar Xuwa Xixthe, bi ꞌya̱mba ar Hesu ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Yoꞌö hingi bë nuya ri ma̱xte, ha nuje ne ya de̱ngaꞌbe̱pate xa di bëhë.

15Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ da tꞌo̱tꞌa nꞌar ngo, ne nöꞌö togo bi nthöti da zohna yá mpödi, nuyu̱ mahyoni da njohyawi, ngetho ꞌbu̱hwi nöꞌö togo tꞌo̱tꞌwa ar da̱ngo. Njapꞌu̱ ma ma̱xte nꞌehe, núꞌmu̱ di ꞌbu̱ꞌbe johyayu̱. Ma da zo̱ ar pa núꞌmu̱ xta tsꞌixkagi, nuꞌmú̱ hö, xinda ne, da bëhyu̱.

16Hinjoꞌo nꞌa togo ju̱ nꞌar ꞌraꞌyo mꞌo̱tꞌe po̱tꞌa nꞌar ze̱ dutu, ngetho nu xta yu̱tꞌa ar ꞌraꞌyo mꞌo̱tꞌe, da gu̱tꞌa ar ze̱ dutu ne da xe̱ döta xe̱ni.

17Hingi sitꞌa ar ꞌraꞌyo tꞌafi ha ya ze̱ ximhni, ngetho nuꞌmu̱ da njapꞌu̱ da xe̱ ya ze̱ ximhni, da nöꞌma ar tꞌafi ne da mꞌe̱ ya ximhni. Ha nuꞌmu̱ da sitꞌa ar ꞌraꞌyo tꞌafi ha ya ꞌraꞌyo ximhni, gatho yoho hinte da ja.

Ár tꞌinxu ar Hairo ne ar ꞌbe̱hñö bi da̱mba ár pa̱tꞌi ar Hesu

(Mr. 5:21‑43; Lk. 8:40‑56)

18Mi wadi bi mönga njapꞌu̱ ar Hesu, ba epꞌu̱ nꞌar ndö bi nda̱ndihmö ne bi ꞌñembi:

—Mañhemꞌu̱tho bi du ma tꞌinxu, jange xta e ga a̱ꞌar möte gi ma gi hñuxa ri ꞌye̱; di ñꞌemu̱i da mengi da nte.

19Har Hesu ne yá ma̱xte bi me̱wi nunar ndöꞌö.

20Núꞌmu̱ mi ꞌyo ar ꞌñuꞌu̱, nꞌar ꞌbe̱hñö mi xotꞌwa ya ji, xki tho ꞌre̱tꞌamayoho nje̱ye̱ mi pe̱ꞌsa nunar hñeninu̱, bi zo̱nga hár xu̱tha ar Hesu ne bi da̱mba ár ñöni ár pa̱tꞌi.

21Ngetho mi ense̱ hár mfeni: Nuꞌmu̱ mödi ho̱nse̱ ga tha̱mbahmö ár pa̱tꞌi, da dixkagi.

22Ar Hesu bi ñegi ne bi ꞌñemba nunar ꞌbe̱hñö:

—Ma tsi tꞌinxuꞌi, njohya. Nuna ri jamfi xi jaꞌaꞌi xi dixꞌi.

Ne nꞌagitho bi dixa nunar ꞌbe̱hñönu̱.

23Nu mi zo̱nga ar Hesu hár ngu ar ndö xki du ár tꞌinxu, mi hyandi mi ꞌbu̱hnu̱ nuꞌu̱ mi hu̱xtꞌa ya nthu̱za, ne nze̱ye̱ ya jöꞌi xa mi umba yá mu̱i mi zoni.

24Bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Po̱ñhu̱, ngetho nunar nxutsinu̱, hinxi du, ötho.

Ne nuya jöꞌi xa mi thentho.

25Nu mi bo̱nga gatho ya jöꞌi, ar Hesu bi yu̱tꞌa mbo har ngu, bi mipa ár ꞌye̱ ar nxutsi, ne nuna dama bi nangi.

26Ne nunar ꞌbedenu̱ bi nu̱nga xo̱ge nunar ha̱iꞌö.

Ar Hesu bi o̱the yoho ya goda̱

27Núꞌmu̱ mi manu̱ ar Hesu, bi de̱nga yoho ya goda̱ mi ꞌbe̱fa xa mi mafi mi eñꞌu̱:

—Ár bötsiꞌi ar Dabi, hwëgagihe.

28Ar Hesu bi thotho ne bi yu̱tꞌa ha nꞌar ngu. Nuya goda̱ himba kohi, ba e bi yu̱tꞌu̱ har ngu nꞌehe. Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ha gi jamfihu̱ da tsa̱ ga o̱theꞌihu̱.

Bi döꞌu̱:

—Hö da tsa̱, ma tsi Hmuꞌihe.

29Nuꞌmú̱ ar Hesu bi hñuꞌspa yá ꞌye̱ ha yá da̱ꞌu̱, ne bi ꞌñembabi:

—Dá njapꞌu̱ ngu xka jamfihu̱.

30Ne bi xo yá da̱ꞌu̱. Ar Hesu bi hñuꞌmba yá mu̱i ne bi ꞌñembabi:

—Jamasuhu̱ hinto da bö nöꞌö xi thogi.

31Mödi bi nsipa njapꞌu̱, mi bo̱ñꞌu̱ bi ꞌyonga ar ꞌbede hagatho nor ha̱iꞌö.

Ar Hesu bi o̱the nꞌar gone

32Mi bo̱nga nuya goda̱, ba tsꞌimpa nꞌar gone xki nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi.

33Ar Hesu bi ꞌye̱nga ar tsꞌondöhi, ne nunar gone bi za̱ bi ñö. Gatho ya jöꞌi mi ꞌbu̱hnu̱, xa mi ꞌyo̱tho ne mi eñꞌu̱:

—Hiñhamꞌu̱ xta hanthu̱wa ha ma ha̱ihu̱ Israel nꞌar ntꞌudi ngu nöꞌö xta hanthu̱pya.

34Ha nuya de̱ngaꞌbe̱pate mi eñꞌu̱:

—Nunu̱ e̱nga ya tsꞌondöhi, ju̱mpa ár tsꞌe̱di ár ndö ya tsꞌondöhi.

Döta ár ꞌbe̱fi Jö

35Ar Hesu bi ñꞌo gatho ya döta hnini ne ya tꞌu̱lo hnini, mi ku̱tꞌa ha yá nijö ya xodyo mi utwabi, mi xipa ár hoga mhö ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, mi o̱thebi yá hñeni ne yá u̱gi nuya mengunu̱.

36Nu mi hyanda gatho ya jöꞌi xa bi nkor nhwëki, ngetho bi hyanda ngu ꞌra ya tsi de̱ti xi mfontꞌi, hinte ꞌñe ár ma̱ꞌyo da su.

37Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñemba yá ma̱xte:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, nze̱ye̱ ar sofo ne txꞌu̱da ya ꞌbe̱go.

38Jange ꞌya̱pabihu̱ Jö togo ár me̱ti ar ꞌbe̱fi, da me̱hna maꞌra ya ꞌbe̱go, da e da gu̱xa nunar sofonu̱.