Search form

Yokanatkalune Kamrure 14:2

2Ga wa Goteyone malixkane komyekanshinikanutna yine. Yokshatkana moletkakachine chinanu.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index