Search form

Yokanatkalune Kamrure 18:9

9Giyagni Gitsrukaachi wane chinru goyechno Pawlo kaygawleya, “Gi pikanu. Seyni punkaklewatanu. Gi wa pochkepyi.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index