Search form

Yokanatkalune Kamrure 20:21

21Goteyone yegi ga wa Kriykone yegi nupgujtatlu genshinikanrupirana Goyakalu chinanu, ga wa Wutsrukate Geso Kristo galixikolupapirana.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index