Search form

Yokanatkalune Kamrure 21:21

21Wanna ginkaaka pixapirana: pixa gima yimakna pejnuruneko Goteyone payinetskala gwachine wanna gitspalatyapatkalu Moysisinu. Wane pchingimata ma sajruka gistakletikotpatkana mturune; gixjetikwaka ma mixinitpatkana.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index