Search form

Yokanatkalune Kamrure 23:23

Galpokjixikowaka wa gitsrukaachi Wilisi yegi ranikikolupa Pawlo

23Gepi ksolaloterune tomga. Wane china, “Galpokjixanna gepi pacha solalone gokaynona Susari yinripna, ga wa payokgipremole kawalyo kyapaklerune, ga wa gepi pacha kchokorejerune.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index