Search form

Yokanatkalune Kamrure 28:19

19Ga wa Goteyone yoptopiratno. Giyagni nerutka Susa napguwyegitinripa. Gi wa waneyno njigyegityapna nonerune.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index