Search form

Yokanatkalune Kamrure 4:6

6Ga wa Ganasu Sasertotene Gitsrukatpotu, ga wa Kaygwasu, ga wa Gwa, ga wa Galegantro, ga wa pejnuruneko Sasertotene Gitsrukatpotumolene.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index