Search form

Yokanatkalune Kamrure 7:26

26Waleprika yagotkakna. Wale gapyegitna. Ruykotmakna kigle gimwakakle rixinripna. Wane china, ‘Jejine, moletkakachingi. ¿Klu chinanu gyenetkaka?’

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index