Search form

Gwa 1:17

17Gi rixanu Moysisiya reneeka Tokanchi Yokanatkaluru. Wa Geso Kristo chinanu rawa gimutlewlu ga wa galikakpotunanu tokanchi.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index