Search form

Gwa 10:34

34Rugitna Geso, “¿Gi ge yonatka wa Tokanchi Yokanatkaluruya gixanu: Gita wane china, goyakalungi?

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index