Search form

Gwa 13:37

37Petro wane chinru, “Gitsrukaachi, ¿klu chinanu gi numkata gomkagletanyi wa xani? Pixa chinanu nutakanru nuwekinri.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index