Search form

Gwa 20:16

16Wane chinro Geso, “¡Mariya!”

Tuprotaka. Wane chinru wala, “¡Rawoni!” Wane chinreni, “Yimaklewatachri.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index