Search form

Gwa 3:32

32Ga wa retanru, ga wa yijnakotanru Wale rupgujtata. Gike yopto gipgujtaletlu.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index