Search form

Gwa 5:36

36“Waneyno Gita tsru potu gipgujtalewlu Gwanu pnute. Gi rixanu Girchi genekyano kamrurchi npoyagkakinripa. Waleko kamrurchi nkamrutanru, waleko gipgujtatno wa Girchi yokanatno.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index