Search form

Gwa 5:39

39Getjepotutanru yonatkaluru tokanchi, gi rixanu gixa kagwaka waleya waneyapgi giwekinri gike rixiniko mnikawnakatu. Wale tokanchinwa gipgujtatno Gita.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index