Search form

Gwa 6:40

40Gi rixanu tyenwa nyokanatjeru gishinikanru, wa pejnuruneko Gituru getachine, Wale galixachine waneyapna ruwekinrina gike rixiniko mnikawnakatu. Gita yotunkakanna ralipregognepatka.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index