Search form

Gwa 6:58

58Tyenwa jimapro tengogne gijrukyachri. Gi wa gitsrukatenni pixka rixa, wa mana nikna. Wa gipnachinenatkani. Wa tye jimapro nikachri giwekgognenatanu gike rixiniko mnikawnakatu.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index