Search form

Gwa 8:26

26Waneyno gi gepika nunkakletpiranatyapgi, nuklukanuwnayegjixapgi, seyni wa nyokanatjeru galikakpotunanni. Wa Waleya nyijnakotinri Gita, wale nunkakleta tyechijneya.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index