Search form

Lokasu 11:42

42“Seyni ¡gi wanengi gixa Gwariseyongi! Gi rixanu pamolete gwenutyalu pgamlusureru, ga wa rotasure, ga wa pejnuruko giputu gitaakaluru, seyni Goyakalu poyagkaklewle ga wa rushiniklewle giknogashamta. Tyekaka gimkata kamrureta. Gi wa pimri koxa giknogashamtanu.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index