Search form

Lokasu 11:48

48Giyagni gixni wa gipgujtatnachinwagi gigleretlu wa gitsrukatenni kamrutanru. Gi rixanu wanna giylatanna, ga wa gixa kamrutlu giyomlena.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index