Search form

Lokasu 11:52

52“¡Gi waneni gixa yonchikgapingi! Gi rixanu gixa konru wa gimatyawaka kotpukapre. Gi wa gixako jigloka. Ga wa jiglokachinmaka gimaleta.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index