Search form

Lokasu 12:41

Wayegrechri mpoyagkaakatu

41Giyagni Petro wane chinru, “Gitsrukaachi ¿tye yapkaklu wixapiranrege pchina, waka pejnurunekopiranra?”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index