Search form

Lokasu 13:15

15Giyagni Gitsrukaachi Geso gigita. Wane china, “¡Sanowashatachingi! ¿Gi ge satkakgi gixa wa gapnanutikalurgogne goglujetyawakna gkoshpirokyana gwakate ga wa mporote gipra? Ganiklu rurapinripa.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index