Search form

Lokasu 14:5

5Wane chinna Wale, “¿Giru jeji wane gixa yegi, wa gituru ga wa mporote wa kapna rujrukinna, gi ge koschekanna waneklu wa gapnanutikalurgogneko?”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index