Search form

Lokasu 18:7

7Ga wa Goyakalu ¿gi ge gapnuyegitanna tsomitanune wa gogi ga wa goyechno ragjitjene? Ga wa ma pognanutupni wannayegiya.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index