Search form

Lokasu 2:24

24Wa genekashlu giylatkalurupa renekanna wa Gitsrukaachi Tokanu Yokanatkaluru chinyawaka: Gepirine kamowane, waka gepi motkoko wgenene.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index