Search form

Lokasu 21:34

Giyokanu; gagjigognetanu

34“Ga wa gixa girukotinwa gixnanuko, gi wa ginjiwujpa gixkalchinanu, gi wa gimru chinanu, gi wa gkojwakanshinikanutinri tyegogne gajeruya, mkagwaakotupa rapyegityapgi nogogne gitseklu pixka.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index