Search form

Lokasu 4:5

5Tenolu potu magka raniklu. Pshinitsonuji rekakgitlu pejnuruko pogirewatyawaakaka psolchijiko.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index