Search form

Lokasu 5:24

24Wa gimatyaplu wa Gita Yineru Wgenno gitaakalurno tye chijiya kaspukmukochirewletachripa,” wane chinru giktegachri, “Pixa wane nchina, Pyotunotanu. Pkoschekjekomtanu. Pyanutka pupji.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index