Search form

Marko 6:41

41Geso kashichlo pamyo jimapro ga wa gepi shima. Tengogne yigata. Ruglenshinikanyegitlu. Wa jiknajrotlu jimapro. Renekna yimaklene rutspamtinripna. Raneksatkana wa pejnuruneko wa gepiroto shima koxa.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index