Search form

Marko 8:12

12Wamonuwnalenshinikanuya kosennipgyapotuta. Wane china, “¿Klu chinanu rujgaluna getkaluru tye gimuweekakgognenatachine? Galikaka wane nchingi, gi wa reneekona getkaluru tye gimuweekakgognenatachine.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index