Search form

Matiyo 13:30

30Getasha tseruwnaletanru gepiko, jirgakoklunpotunanuko. Jirgakoklunpatka, wane nchinanna wa jirgachinepa, “Muchinangapka goplitanru triko pixkalutu kshana. Gostuptajetanru yoxikikolpatka. Ga wa triko gapatjetanu. Rumretikowakapji gitakanru.” ’ ”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index