Search form

Matiyo 2:13

Gigipto ya gasukletinrina

13Yinitkana kgimatkalerune, Gitsrukaachi towreru gipgujewnagipnayegitlu Gosi. Wane chinru, “Palnanutka. Panikanutkalu mturu ga wa runro. Pasukanutka. Gigipto pyanutka. Wane pwanatanutka wane nchininpotukyi Gita. Gi rixanu Giroremka gijganru mturu ruylatyaplu.”

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index