Search form

Matiyo 2:23

23Wane yatka. Pokchi rawatka, Nasare chinkaluru, poyagkakikolupa tokanchi geneklewatachri tokanu:

Nasare gajeru chinikolupa.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index