Search form

Romanone 5:11

11Gi wa walepjeni, seyni wumuwata Goyakaluya, Wutsrukate wixanu Geso Kristo chinanu. Wale chinanu wupoyikgayegitikolutka.

Gerotu Tokanchi Gipiratkaluru

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index