Search form

Átus 10:43

43Madikte Uhokri gawnepepu pitatyepwi kinetihwa gimin Kiyapwiye Jesus. Igkis kinetihwa amin ku samah ig keh Uhokri bayahmina ariw gitaraksankis madikte hiyeg ku pariye kamaxwanepwi ta gipitit.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index